Newsletter
Name:
E-mail:

Абдуллахь Гул: Адыгэхэм я гукъаор сэри адэсэщэкIы

admin - 2014-09-07 06:31:44
ЖъоныгъуакIэм и 24-м Тыркуем ипрезидент Абдуллахь Гул Кавказ хасэхэм яфедерацие итхьэматэ Ящар Асланкая жъоныгъуакIэм и 21-м, шъыгъо-шIэжь мафэм фэгъэхьыгъэ тхьапэ къыфигъэхьыгъ. Ащ Адыгэхэм гукъаоу яIэр сэри адэсэщэкIы Гул къыщеIо.
Тхьапэу хасэм къыфигъэхьыгъэр къочIыпIэ диалекткIэ зэблидзыжьыгъ Тыгъулан Уакуп Темел.
 
ПРЕЗЫДЕНТ КЪУЛУКЪУМ И ПРЕС IУЭХУ ЩIАПIЭ
Накъыгъэм и 21 , 2014
 
ПщIэ зыхуэсщI Ящар Асланкая , Кавказ Хасэхэм я федерацэм и тхьэмадэ
 
Адыгэхэр (Черкесхэр) ямылъэкIыу я жылагъуэ зрагъэIэпхъукIрэ илъэс 150 щыхуэзэм евгъэкIуэкI фэеплъ махуэм скъызревгъэблъэгъам папщIэ фIыщIэ фхузощI.
 
Илъэс 150 щырикъуа мыгъэм , а гузэвэгъуэр иджыри зэ дигу къокIыж..
Ди къэралым мамырынгъэрэ гуфIэгъуэрэ хэлъу щыпсоу , ди лъахэм и зыужыныгъэм ерышу елъэж Адыгэхэм (Черкесхэм) , я лъэпкъыщхьэр хъумэным хуэгъэза я лэжьыгъэхэр ди гупэуэ долъагъу ..
 
Сэри , адыгэхэм мы я гукъеуэр ядызоIэт..
Мы евгъэкIуэкIыну фэеплъ дауэдапщэм хэтыну си лъахэгъухэм псоми , фIыкIэ сащIоупщIэ...
ФIыкIэ....
 
Абдуллахь Гул
Президент
 
 
Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül, Kafkas Dernekleri Federasyonu'na gönderdiği mesajda Çerkeslerin tarihlerine, kültürlerine, kimliklerine ve haklarına sahip çıkmak için yürüttükleri çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi ve Çerkeslerin acılarını paylaştığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Gül'ün mesajını aşağıda okuyucularımızın bilgisine sunuyoruz.
 
24 Mayıs 2014
 
Sayın Yaşar Aslankaya
Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı
 
Büyük Çerkes Sürgünü'nün 150. yılı nedeniyle düzenlediğiniz Anma Etkinliğine davetiniz için teşekkür ederim.
 
150. yılında bu elim hadiseyi bir kez daha hüzünle hatırlıyoruz.
 
Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak, ülkemizde barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşayan, Türkiye'nin gelişip güçlenmesine büyük katkılar sağlayan Çerkes vatandaşlarımızın tarihine, kültürüne, kimliğine ve haklarına sahip çıkmak amacıyla, büyük bir şuur içerisinde sürdürdüğünüz çalışmaları memnuniyetle karşılıyorum.
 
Bu vesileyle, Çerkeslerin acısını paylaştığımı ifade ediyor, Anma Etkinliğine katılan değerli vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi sunuyorum.
 
Abdullah GÜL
Cumhurbaşkanı
 
Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments