Newsletter
Name:
E-mail:

Экологэу Бриних Валерий итхыгъэ иIоф изэхэфын лъэкIуатэ.

admin - 2015-03-05 18:52:39

экологэу Бриних Валерий

Адыгеим щыщ экологэу Бриних Валерий итхыгъэ экстремизм нэшанэхэр хэлъэу зэрагъэкъончагъэм икIэдэон Iоф кIырэкIэ къекIокIы. Фитыныгъэ радиом игущыIэгъугъэ Бриних Валерий къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, а унашъор Мыекъопэ къэлэ хьыкумым укъоныгъэхэр хэлъэу къыхьыгъ. Джы экологым Адыгеим иапшъэрэ хьыкум ащкIэ даоу чIилъхьагъэм ихэплъэн гъэтхапэм и 10 щыIэщтэу къыхегъэщы. Ар прокуратурэм зэригъэмысагъэр, «Шъынэмэ ямыгущыIэныгъ» зыфиIорэ итхыгъэу къохэр зыщаIыгъ чIыпIэм цIыфэу а Iэгъо-благъом щыпсэухэрэм зэрарэу аригъэкIрэм фэгъэхьыгъэм экстремизм нэшанэхэр хэлъэу ары. МыщкIэ пшъэдэкIыжьыр илъэси 7 нэсы, ау нахьыбэрэмкIэ, ахъщэ тазыркIэ хэкIыжьых.

Джырэ мафэмкIэ, экологэу Бриних Валерий къызэриIорэмкIэ, агъэмысэрэ лъэгапIэр тырахыжьи, шыхьатэу мы IофымкIэ агъэнэфагъ. Фитыныгъэ Радиом игущыIэгъугъэ экологым къызэриIуатэрэмкIэ занкIэу теIункIэныгъэхэр къырамышIалIэми, ащ ылъэныкъокIэ даохэр хьыкумым чIалъхьагъэх. Зыр хъызмэтшIапIэм, адырэр ар зы6гъэпсыгъэм къапкъырыкIэхэу :

Бриних Валерий: ЗанкIэу къыстеIункIэхэрэп, ау къохэр зыщаIыгъ хъызмэтшIапIэр зыгъэпсыгъэ Деревым дао хьыкумым чIилъхьагъ, ащ сэ инамыс сыукъоу ыкIи ар хьыкумым ыухъумэным фэшI. Деревыр джырэкIэ Къэрэщэй- Щэрджэсым ыцIэкIэ сенатор. Арышъ ащ фитыныгъэ иIэп сатыу Iоф зэрихьанэу. Ащ зигъэкъэбзэным паен фай а даор кIишIыгъэр. ДжырэкIэ хъызмэтшIапIэр икIалэ тетхагъ. Мыр унэгъо сатыоу мэхъу.

Фитыныгъэ Радио: ЦIыфхэу а чIыпIэм щыпсэухэрэм сыд яеплъыкIэр?

Бриних Валерий: Сэ ахэм занкIэу саIукIагъэп, ау къысаIожьыгъ, нахьыбэр, зэкIэр къызэрэсдеIэхэрэр. Ау зыгорэ къаIонэу мэщынэх. Ахэр ащ щэпсэух, зыгорэхэри а хъызмэтшIапIэм щэлажьэх. Зыгорэхэр мэщынэх унэшъошIым пэуцужьынхэу. ЦIыфхэр зэфэдэу фыщытхэм мы щытыкIэм. Ау бэхэм къаIо ящыIэныгъэ къызэрегуаорэр а къохэр зыщаIыгъ чIыпIэр. Адыгеим илIышъхьэ ыцIэкIи фэгъэзэныгъитIу мы IофымкIэ ашIыгъ. КъызэрыхъурэмкIэ зэIухыгъэу банэрэр сэ зыр ары. Анахь гъэшIэгъоныр, сэ сагъэмысэ, арба, экстремизмымкIэ, адыгэхэм цIэ горэхэр афэсшIэу. Ау зы адыгэ сэщкIэ хьыкумым дао чIилъхьагъэп. ЦIыфмэ къагурэIо сэ сызэрэшъыпкъэр. Аущтэу къызэрыхъурэмкIэ, салъэныкъокIэ Iофхэр къысфэзыхьхэрэр унэшъошIым иIахьхэм ащыщхэр арых.

 

Адыгеим щыщ бэдауш IофшIакIоу Мыекъопэ Адыгэ Хасэм ипащэу Чундышко Заурбий мы Iофым мырэущтэу еплъы:

Чундышко Заурбий: Бриних Валерэ адыгэ чылэмэ ащыIэу а къо хъызмэтшIапIэр зэрэмыхъущтыр, мэ Iае къызэрэпыкIрэр, чIыопсыр зэриуцIэпIырэр къызетхым, хьыкум тырашIыъхьагъ. Джащ фэдэу адыгэмэ ашIэн фаер ежь урыс кIалэм зэришIэрэм пае ыуж ихьагъэх.

***
Адыгеим щыщ экологэу Бриних Валерий зыхэт Темыр Кавказым щыIэ «Эколог Вахтэри» дагъэзыжьыным иIоф хэплъэх. ДжырэкIэ ащ иIофшIэн хьыкум унашъокIэ къызэтырагъэуцуагъ.

Фитыныгъэ Радио, Щэрджэс Ларис

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments