Newsletter
Name:
E-mail:

ТхьакIущынэ Аслъан Тыркуем къикIыгъэ лIыкIохэм аIукIагъ

admin - 2015-03-03 21:55:26

 

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан Тыркуем ит къалэу Инегелэ къикIыгъэ лIыкIо купэу тилъэпкъэгъухэри зыхэтыгъэм тыгъуасэ IукIагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат, АР-м и ЛIышъ­хьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владислав Федоровыр, министрэхэу ЛIыхэсэ Махьмудрэ Къулэ Мыхьамэтрэ, АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэ­гъухэм адыряIэ зэпхыныгъэ­хэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьа­матэу Шъхьэлэхъо Аскэр, Тэ­хъу­тэмыкъое районым къи­кIыгъэ лIыкIохэр. ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ къалэмрэ республикэмрэ зэрэзэдэлэжьэн­хэ алъэкIыщт лъэныкъохэм, ащкIэ гухэлъэу щыIэхэм къэзэрэугъоигъэхэр атегущыIагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ пэублэ псалъэ къышIызэ, республикэм къэкIогъэ хьакIэхэм шIуфэс къарихыгъ, адыгэхэри зэрахэтыр гуапэ зэрэщыхъугъэр къыхигъэщыгъ. Къэралыгъо 55-мэ ащыпсэурэ адыгэхэм зэкIэми непэ Адыгеир яхэгъэгоу, ягупчэу зэралъытэрэр къыкIигъэ­тхъыгъ. Ахэр абзэ рыгущыIэн­хэм ыкIи рытхэнхэм, якультурэ, яшэн-хабзэхэр къаухъу­мэнхэ амал яIэным фэшI республикэм адыгабзэкIэ къыщы­дэкIыгъэ тхылъхэр, нэмыкI ли­тературэр зэраIэкIагъахьэрэр къыIуагъ.

- Тыркуем ит компаниехэм, предпринимательхэм Iоф адэтшIэным, тизэпхыныгъэ дгъэпытэным, ащкIэ тэ къыттефэрэр зэкIэ дгъэцэкIэным тыфэхьазыр. Тиэкономикэ инвестициехэр къыхэзылъхьэ зы­шIоигъо пстэуми зи пэрыохъу яIэп. Арышъ, лъэныкъуитIуми шIуагъэ къытфэзыхьыщт проектхэм ягъэцэкIэн тыдэлэ­жьэн фае. Непэ Урысыемрэ Тырку­емрэ зыкIыныгъэ азыфагу илъэу Iоф зэрэзэдашIэрэми тегъэразэ, тапэкIи арэущтэу зэрэщытыщтым сицыхьэ телъ, - къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан хьакIэхэм закъыфигъазэзэ.

ЛIыкIо купым ипащэу, къалэу Инегелэ имэрэу Алинур Акташ къызэриIуагъэмкIэ, илъэс заулэ хъугъэу республикэм и Тэхъутэмыкъое район зэпхыныгъэ ыкIи ныбджэгъуныгъэ дыряI. Япредприниматель горэм къуаджэу Афыпсыпэ иунэе IофшIапIэ къыщызэIуихыгъэу пхъэнтIэкIухэр къыдегъэкIых. Джащ фэдэу республикэмкIэ нэмыкI гухэлъэу яIэхэм кIэкIэу ар къащыуцугъ.

ЗэIукIэм хэлэжьэгъэ КъумпIыл Мурат къызэрэхи­гъэщыгъэмкIэ, тишъолъыр къихьэрэ инвесторхэм ящыкIагъэр зэкIэ ягъэгъо­тыгъэным Адыгеим ипащэхэр фэхьазырых. ГущыIэм пае, зи­Iоф къызэIузы­хы зышIоигъохэм чIыгу Iахь аратыщт, джащ фэ­дэу электри­чествэр, гъэстыныпхъэ шхъуан­тIэр афыращэ­лIэщт. Культурэм ылъэныкъокIэ республикэмрэ Тыркуемрэ бэ­шIагъэу зэпхыныгъэ пытэхэр зэдыряIэх. Джы экономикэм, зекIоным, медицинэм алъэны­къокIэ проектхэр гъэхьазыры­гъэнхэм, ахэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэм мэхьанэшхо иIэу АР-м и Правительствэ и Тхьаматэ къы­гъэнэфагъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам

Адыгэ Макъ

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments