Newsletter
Name:
E-mail:

Узэрыпсэушъущтыр лъэгапIэр Адыгеим исхэм зыхамышIэу къыхагъэщы

admin - 2015-02-17 21:52:30

 

АдыгеимкIэ узэрыпсэушъущтым иычIэгърэ лъэгапIэр сомэ 300 фэдизкIэ щыхагъэхъуагъ. Ащ ипчъагъэ джырэкIэ сомэ 7I00 къехъу. Пенсием щыIэхэм апае мы пчъагъэр сомэ 6000 кIэхьэ. Узэрыпсэушъцщтым иычIэгърэ лъэгапIэ къалъытэ шхыныгъохэм, пкъыгъохэм, фэIо-фашIэхэм, ауасэхэм, етIанэ ахъщэ угъоинхэмрэ къыапкъырыкIхэу.

Адыгеим игъунэгъу Пшызэ шъолъырэу адыгэхэр зыщыпсэурэми узэрыпсэушъущтым иычIэгърэ лъэгапIэ щагъэунэфыгъ. А пчъагъэр ащ сомэ 8000 щыщехъу.

Фитыныгъэ Радиом игущыIэгъугъэ Адыгеим щыщ Нафсэт къыхегъэщы хэгъэхъоныгъэр ежь яунагъокIэ къазэрэхэмыщыщтыр:

Нафсэт: Тэ тиунагъокIэ къытхэщрэп. ЗэкIэ джы дэдэм къэлъэпIагъ, лэжьапIэмэ къахагъахъорэп. Унэр бэджэндэу тштагъэшъ ащ ахъщэятэты, тшхыщтыр къэтэщэфы, еджапIэм сабыим ыхьыщтыр ары, сабыймэ ащыплъэщтыр ары. Кум ибгъэхъощтыр ары.

Фитыныгъэ Радиом игущыIэгъугъэ Адыгеим щыщ къоджэдэсэу Казбек:

Казбек: Къалэм дэсхэм афэдэкъабзэ тэри чылэм. Тучанмэ зыгори ателъэп пшхынэу, уасэми къахагъэхъуагъ. ЛъапIэх зэкIэ. Тэ тхэзыщыжьрэр унагъом тиIэх цIэнкIэр, чэтхэр, псычэтхэр. Пенсиери икъунэу щытэп. Гъэстыныпхъэ шхъуантIэми, остыгъэми, псыми апкIэ лъапIэ. ТашIопсэу.

Къэбар лъыгъэIэс амал зэфэшъхьафхэм хэку унэшъошIхэм якъэIоныгъэхэр къызэратрэмкIэ, АдыгеимкIэ гурыт лэжьапкIэу щыIэр джырэкIэ сомэ мин 20 къехъу. Анахьэу зилэжьапкIэ лъагэу къатрэр финанс Iофхэм Iоф ащызышIэхэрэр ары.

Ахэм сомэ мин 40 кIахьэу къалэжьы , къэтынхэмкIэ, къеты «юга.ру» зыфиIорэ къэбар къулыкъум. Адыгеим щыпсэу бэхэрэм къызэрэхагъэщрэмкIэ, фэдэ лэжьапкIэ ахъщэ пчъагъэхэр шъыпкъэм темыфэхэу ары, сыда пIомэ цIыфмэ ялэжьапкIэхэр цIыкIых.

Ит мэзэе мазэм и 1 къыщегъэжьагъэу АдыгеимкIэ пенсиехэм япчъагъи хагъэхъуагъ гурытымкIэ сомэ 1000 къехъукIэ. Ау пенсиер зэримыкъурэр, уасэхэм зэрадэкIое зэпытрэм а хэгъэхъоныгъэр ымыуасэу хэкум щыпсэухэрэ бэмэ къыхагъэщы.

Фитыныгъэ Радио, Щэрджэс Ларис

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments