Newsletter
Name:
E-mail:

Тхыдэжъмэ къаIуатэрэр шъыпкъэу къычIэкIыжьэу мэхъу.

admin - 2015-02-15 22:09:24

 

Тхыдэхэр шъыпкъэ лъапсэ зиIэ къэбарыхэу шIэныгъэлэжьмэ къыхагъэщы. Археологиер пштэмэ Адыгеим ит чIыпIабэмэ, гущыIэм пае, Iуашъхьэхэм, тхыдэжъ гъэшIэгъонхэр апылъых. Фитыныгъэ радиом и гущыIэгъугъэ хэкум щыщ археологэу Тэу Аслъан къызэриIорэмкIэ, тхыдэжъхэм ежь иIофшIэнкIэ яутэкI зэпыты. Ахэм хэшIышI афыриI.

Тэу Аслъан: ЗэкIэ къызхэкIыгъэр – сицIыкIугъо нэнэжъ дэгъуитIу сиIагъ. Ахэм сакIэрысэу къаIуатэрэм сядэIущтыгъэ. Адыгэмэ тхакIэ яIагъэп шъхьай, адыгэмэ илъэс мин пчъагъэм аугъоигъэр нэжъ-Iужъмэ жэрыIокIэ тагъашIэщтыгъ. Нарт къэбархэм ахэтыгъэ лIыхъужъхэр, хъугъэ-шIагъэхэр къызщыхъугъэхэр сэркIэ псынкIэ къэзгъотыжьыщтмэ. Сыда пIомэ илъэс пчъагъэм археологием сыпылъышъ, дэгъоу сэшIэх.

Тхыдэжъхэм яшъыпкъагъэкIэ сыд къепIолIэн плъэкIыщтыр?

Тэу Аслъан: ИжъкIэ адыгэ чIыгужъым гупчэу иIагъэр тхыдэжъмэ ахэт. Ащ бэмэ гу лъатэрэп. Тхыдэхэм къаIуатэхэрэр шъыпкъэм тетэуи къычIэкIыжьыгъэу сеутэкIыгъ.

ДжырэкIэ джы псэурэ цIыфмэ афэгъэхьыгъэу тхыдэ горэхэр къаIоу уеутэкIыгъа?

Тэу Аслъан: Джырэ лъэхъаным тхыдэжьхэр аусэу сеутэкIыгъэп, ау орэдхэр цIыфхэм джыри афызэхалъхьэх.

Фитыныгъэ радио, Щэрджэс Ларис

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments