Newsletter
Name:
E-mail:

2015 - 2016-рэ илъэсхэм Мыекъуапэ къэлэкIоцI зекIон щагъэпсыщт

admin - 2015-01-21 17:50:27

 

Ащ фэгъэхьыгъэ проектэу «Мыекъуапэ ижъогъо 12» зыфиIорэр Адыгэ Республикэм зекIонымрэ зыгъэпсэфы­пIэхэмрэкIэ и Комитетрэ псэ­олъэшIыным, транспортым, псэ­упIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтхэм я Министерствэрэ зэхагъэуцуагъ. Проектым Урысые Федерацием культу­рэмкIэ и Министерствэ игрант къыхьыгъ, ащ игъэцэкIэн пэIуагъэхьанэу сомэ миллион 20 Адыгеим къыфатIупщыщт.

Адыгэ лъэпкъым ибыракъ уцышъо дышъэ жъогъо 12, адыгэ лъэпкъ 12-у Черкесием исыгъэхэр угу къыгъэкIэу, тешIыхьагъ. Ащ ифэмэ-бжьымэ чIэтхэу проектыр зыгъэхьазырыгъэхэм цIэри къыхахыгъ - «Мыекъуапэ ижъо­гъо 12».

Хэгъэгу кIоцI зекIоныр зэрифэшъуашэу зэхэщэгъэным къэралыгъом и Правительствэ ынаIэ тыригъэты хъугъэ. Чыжьэу умыкIоу, IэкIыб къэралыгъохэми уимылъку къарымыгъанэу, тикъэралыгъошхо ичIыпIэ гъэшIэгъонхэу ыкIи ямышIыкIэхэу щыIэхэр зэбгъэ­лъэгъунхэр нахь IэшIэх хъущт. Шъолъыр пэпчъ щыбгъэшIэгъон чIыпIэхэр иIэх, ахэм уякIолIэн плъэкIынэу, уакъыщыуцумэ, зызщыбгъэпсэфынрэ узщы­шхэнрэ псэуалъэхэр ащашIы­хэмэ, цIыфхэм алъэгъухэрэм анэмыкIэу, лъэпкъ зэфэшъхьаф­хэм япсэукIи, ячIыпIэ байныгъэ­хэри нахь ашIэщтых, нахь зэпэблагъэ хъущтых.

ПроектыкIэр загъэпсыкIэ Мыекъуапэ ичIыпIэ дахэхэр кушъхьэфачъэхэм атесхэу зы­гъэпсэфакIохэм зэрагъэлъэ­гъунхэу амал яIэщт. «Мыекъуа­пэ ижъогъо 12» къыдилъытэрэ маршрутым архитектурэм исаугъэт 16, зы тарихъ комплекс, археологиемкIэ - 5, фонтани 6, хьакIэщхэу, шхапIэ­хэу - 5, нэмыкIхэри хэхьа­щтых. ЗыгъэпсэфакIохэмкIэ зэрэгупсэфынэу кушъхьэфачъэхэр ыкIи нэмыкIэу ящыкIэгъэщт шъуашэхэр къэлэ зыгъэпсэ­фыпIэ паркым ыкIи хьакIэщхэм къащызэIуахыщт пунктхэм къа­щаратыхэзэ ашIыщт.

Шъаукъо Аслъангуащ

Адыгэ Макъ

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments