Newsletter
Name:
E-mail:

Адыгэ Республикэм зекIонымкIэ ипащэу Къэлэшъэо Инвер дашIыгъэ зэдэгущыIэгъур

admin - 2015-01-21 00:15:46

 

Илъэс къэс цIыфхэм, IофшIапIэхэм, къулыкъу зэфэшъхьафхэм гъэхъагъэу ашIыгъэхэр зэфахьысыжьых, яIофшIэн осэ гъэнэфагъэ фашIы. Адыгеим иэкономикэ хэпшIыкIэу къэзыIэтын зылъэкIыщт Iофыгъохэм ащыщэу зекIонымкIэ Iофхэм язытет цIыфхэм зэрашIогъэшIэгъоныщтыр къыдэтлъыти, Адыгэ Республикэм зекIонымрэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэкIэ и Комитет ипащэу Къэлэшъэо Инвер гущыIэгъу тшIыгъэ.

- ИкIыгъэ илъэсым зекIон IофхэмкIэ Адыгеим гъэхъагъэу ышIыгъэхэм уатегущыIэным къыпэу илъэсым ыкIэ тихэгъэгу иэкономикэ хэпшIыкIэу къызэреIыхыгъэр тыгу къэтэгъэгъэкIыжь, Инвер. Ащ бэ епхыгъэр.

- Тихэгъэгу охътэ къинэу зэпичырэм изэрар къытэмы­кIыгъэу щытэп. ЗыгъэпсэфакIо къытфакIощтыгъэхэм яамалхэри, сомэм ыуаси къеIыхыгъэх.

Ащ емылъытыгъэу Адыгэ Республикэм зекIоным ылъэ­ныкъокIэ хэхъоныгъэхэр ы­шIы­гъэхэу щыт. Ар къагъэ­лъагъо 2014-рэ илъэсым Адыгеим зыщызгъэпсэфынэу къэ­кIуа­гъэхэм япчъагъэ 2013-м елъыты­гъэмэ проценти 3-кIэ нахьыбэ зэрэ­хъугъэм, ахэр нэбгырэ мин 324,4-м нэсы­гъэх.

Джащ фэдэу зекIон фэIо-фашIэхэм къапэкIэкIогъэ ахъщэми къыхэхъуагъ, ар сомэ миллион 374,8-рэ хъугъэ.

- КъызэтынэкIыгъэ илъэ­сым зекIонымрэ цIыф­хэм япсауныгъэ зыпкъ игъэуцожьыгъэнымрэ афэгъэхьыгъэ проект инитIу Адыгеим щагъэхьазырыгъэхэу федеральнэ программэу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» зыфиIорэр яжъу­гъэ­штэн шъулъэкIыгъэ. Ахэр гъэцэкIэгъэнхэм республикэр фэхьазыра?

- Шъыпкъэ, про­ектитIури ины, ахэм ягъэцэкIэн мылъку­шхо пэIухьанэу щыт. Проектхэу «Лэгъо-Накъэ икъэлапчъэхэр» ыкIи «Джэнэт» зыфиIохэ­рэр зэрагъэпсыщтым тыра­гъэ­кIодэщт ахъщэм щыщ хабзэм къызэрэ­тфитIупщыщтым техъы­рэхъышэрэп, ащкIэ Адыгэ Республикэмрэ зекIонымкIэ Федеральнэ агентствэмрэ зэзэгъыныгъэ зэдашIыгъах. Апэрэ сомэ миллион 350-у къытIэ­кIэхьагъэр псы ыкIи газрыкIуа­пIэхэм якъэкъудыин тырагъэ­кIодэщт. Республикэ бюджетым къыхилъхьан фэе ахъщэ пчъа­гъэри къызэ­ра­тIуп­щы­щтым тицыхьэ телъ.

- Инвер, джыри зы проект сыкъы­кIэупчIэщт, ащ ыцIэр «Мыекъуапэ ижъо­гъо 12». Ар зыфэдэщтыр ыкIи зыгъэхьазырыгъэр джыри бэмэ ашIэрэп, къытфэIуат.

- «Мыекъ­уапэ ижъогъо 12-р» лъэс ыкIи кушъхьэ­фэчъэ зе­кIо­ным афэгъэхьыгъ. Ар 2014-рэ илъэсым иаужырэ мазэ Урысые Федерацием культу­рэм­кIэ и Министерствэ шъо­лъыр зэфэшъхьафхэм къаща­гъэхьа­зы­­ры­гъэ проектхэр зызэрегъапшэхэм анахь дэ­гъоу къахихыгъэхэм ащыщ. Ащ къы­зэрэдилъы­тэ­рэм­кIэ, къалэу Мые­къуапэ ичIы­пIэ дахэхэм кушъ­хьэ­фачъэкIэ узэ­ря­кIолIэщт гъогухэр агъэпсы­щтых, тарихъым, культурэм ыкIи чIы­опсым ясаугъэт­хэм, музейхэм ахэм уаращэ­лIэщт. Къалэм искверхэр, изы­гъэ­псэ­фыпIэ парк­хэр цIыф­хэмкIэ гупсэфыхэу ыкIи гуIэты­пIэхэу зэтыра­гъэ­псыхьа­щтых. ШхапIэу «Мэз­дахэ» зыхэт мэз благъэ­ри къэлэдэсхэм икъоу амы­гъэ­федэрэ чIы­пIэ дахэу тиI. Ар ущызэ­IукIэным, къы­щыпкIухьа­ным ыкIи зыщыбгъэпсэфыным тыра­гъэпсыхьэмэ, цIыфхэр зэрэкIощтхэр гъэнэфагъэ.

- Аужырэ илъэсхэм цIыфыбэ къызэкIолIэ­рэ зэхахьэхэр Адыгеим ичIыпIэ зэфэшъ­хьафхэм ащызэхащэх. Адыгэ Республикэм зекIонымрэ зыгъэпсэ­фы­пIэхэмрэкIэ и Ко­ми­тет ахэм чанэу ахэлажьэ. ИкIыгъэ илъэсым сыд фэдэ зэIукIэгъу­ха цIыфхэр къызэжъугъэ­блэгъагъэхэр?

- ЗекIоным имызакъоу, лъэпкъ шхынхэр, зэхэтыкIэхэр ыкIи мэфэкIхэр цIыфхэм агу къэдгъэкIыжьынхэу ыкIи тапэкIэ ахэр зэращымыгъупшэнхэу адыгэ къуаем, хьалыжъом, къэ­бым я Мафэхэр хэдгъэунэфы­кIыгъэх. Спорт-зекIон джэгунхэу «Интерралли Белая» зыфиIорэр илъэс къэс зэхэтэщэ. Адыгэ къужъым фэгъэхьыгъэ зэIукIэ­гъур гъэшIэгъонэу кIуагъэ. Джы­ри Адыгеим щыпсэухэрэми, зыщызгъэпсэфынэу къакIохэрэми апае лъэпкъ щыIэкIэ-псэукIэм икъэбархэр зыщызэхахын алъэ­кIыщт Iофтхьабзэхэм язэхэщэн тыпылъыщт.

- Къытпэблэгъэ шъо­лъыр­хэм анэмыкIэу тихэгъэгу ичIы­пIэ зэфэшъхьафхэми къарыкIырэ зыгъэпсэфакIохэм Адыгэ Республикэр нахьышIоу зэрашIагъэр ыкIи зы­гъэ­псэфыпIэу иIэхэр агу зэрэрихьыхэрэр уахътэм къыгъэлъэгъуагъ. АщкIэ сыда анахьэу зишIуагъэ къэкIуагъэр?

- Тикомитет сыдигъуи ынаIэ зытыригъэтырэ пшъэрылъ шъхьа­Iэхэм ащыщ зекIонымкIэ байны­гъэу республикэм иIэхэр нахь цIыфыбэмэ ядгъэшIэныр, ащ пае къэгъэлъэгъон зэфэшъхьаф­хэм тахэлэжьэныр. 2014-рэ илъэ­сым Дунэе зекIон къэгъэ­лъэгъон инхэу «Интурмаркет-2014» ыкIи «Мitti-2014» зыфи­Iохэрэм къалэу Москва тащыхэлэжьагъ. Адыгеим кубокхэр, дипломхэр къыфагъэ­шъоша­гъэх, ятIо­нэрэ къэгъэлъэ­гъонхэм тэ тистенд нэмыкI шъолъырхэм къащагъэхьазырыгъэхэм анахь гъэшIэгъонэу къыщыхахыгъагъ. Урысыем итуроператор инхэм зэзэгъыны­гъэ 20 фэдиз къэ­гъэ­лъэгъонхэм ащы­дэтшIыгъ.

Мэлылъфэгъу мазэм къалэу Ростов-на-Дону зекIонымрэ зыгъэ­псэфынымрэ яфестивалэу щыкIуагъэм изэхэщэн Адыгеир чанэу хэлэжьагъ, ащ къекIо­лIагъэхэм типродукцие лъэшэу агу рихьыгъ.

Дунэе зекIон къэгъэлъэгъон­хэу, «LTВ BеrLin-2014» зыфи­Iорэм зекIон предприятиеу «Лэгъо-Накъэ» Адыгеим идэхагъэрэ зекIонымкIэ иамалхэмрэ къыщигъэлъэгъуагъ, зыгъэ­псэфыпIэм илъэтегъэуцо ащ щыкIуагъ.

Ренэу къэбар жъугъэм иамал­хэр тэгъэфедэх. Адыгеим къы­щыдэкIырэ гъэзетхэм ыкIи те­ле­видением къагъэхьазырырэ ыкIи къатырэ къэбархэм анэ­мыкIэу зекIоным фэгъэхьыгъэ сюжетхэр телеканалхэу НТВ-м, НТК-м, «Орбитэм», «ЮНТ-м», «Звезда Кубани», нэмыкIхэми къагъэлъэгъуагъэх.

- ШъуиIофхэр кIэкIын­хэу, зэрэдунаеу тызэ­щашIэнэу, зекIоным Адыгеим зыщиубгъунэу шъуфэтэIо, Инвер.

ДэгущыIагъэр

Шъаукъо Аслъангуащ.

Адыгэ Макъ

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments

1

Къэгъэнэфыгъэ 1офхэр.
шъаукъо аслъангуаш зэдэгушыагъур къыдгуры1уагъ. утфэраз опсо.
Rafet Dzıbe - date: 2015-01-21 00:51:02