Newsletter
Name:
E-mail:
Тхыгъэхэр

Адыгэ хэкужь -Черкессия зэгухьэныгъэм зыкъыфхуегъазэ Тыркум ис Адыгэ псоми

Мы блэкIа мазэм, Хьэгъундокъуэ (Асланкау) Яшар Дунейпсо Адыгэ хасэм хэт лIыкIуэр, Каффед-м и тхьэмадэр, Адыгэ хэкум кърамыгъэхьэну илъэсиплъкIэ 2016-рэ гъэм къыщыщIэдзауэ 2020-рэ гъэм пщIондэ, Урысем и къэралым тетхэм унафэ ящIащ. Мыбы

Адыгабзэр IорыIуатэм иIункIыбз - Унэрэкъо Рай

Зым зыр къыгъэнафэу адыгабзэмрэ IорыIуатэмрэ зэрэзэпхыгъэм зыми щэч хилъхьэрэп: IорыIуатэр бзэм къырехьакIы, зэрегъэзафэ, егъэбзэрабзэ. Джащ фэдэ къабзэу бзэм ишъэфхэр, икъэIокIэ хьалэмэтхэр, ишэпхъэ лъагэхэр IорыIуатэм еухъумэх. IорыIотэ

Адыгэ чIыгум иархеологие фэгъхьыгъэу Тэу Аслан дашIыгъэ зэдэгущыIэгъур

Узыщыпсэурэ чIыгум ибаиныгъэ зэбгъашIэ пшIоигъо зыхъукIэ, къыщыкIыхэрэм ямызакъоу, чIым ычIэгъ зыфэдэм укIэупчIэныр нахьышIу. Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей шIэныгъэмкIэ иIофышIэ шъхьаIэу, Урысыем ижурналистхэм я Союз хэтэу, археолог цIэрыIоу Тэу Аслъан мы мафэхэм гущыIэгъу тыфэхъугъ.

Адыгэ Iофым пылъхэм я координацие совет чIэдао Хъуадэ Аднан къатIупщыжьынэу

ЖъоныгъуакIэ и 10-м Адыгэ Iофым пылъхэм я дунае координацие совет джэпсалъэ къитыгъ Адыгэ Iофым пылъ Адыгэ кIалэу Хъуадэ Аднан МыекъуапэкIэ хьапсым мафэ 15 зэрэчIагъэтIысхьагъэм пае.м

Адыгабзэр кIодыжьыным щынагъо щыIэу еIо хъурцэ шIэныгъэ-лэжьым

Адыгабзэр кIодыжьынымкIэ щынагъо ин шъхьащытэу кIэлъыплъэкIуабэми, шIэныгъэлэжьхэми къыхагъэщы.

Адыгэбзэр нобэхэм зэрыт щытыкIэм цIыхубэр егъэгузавэ

ЮНЕСКО къэралыбэ зэщIэхъееныгъэм иригъэкIуэкIа къэхутэныгъэхэм къызэрагъэбелджыламкIэ адыгэбзэр яхэтщ зи лъэпкъыбзэр хэшыпсыхьыжынкIэ шынагъуэ зиIэхэм.

Черкесский Ренессанс зэгухьэныгъэм IэмалыщIэхэр къагъуэт

«Черкесский ренессанс»ыр вконтакте соцсетым къыщежьащ гупу. Мазэ зыбжанэ ипэ жылагъуэ зэгухьэныгъэ хъуащ Абы и тхьэмадэр Жылэгъащтэ Хьэчимщ. Гупым къыралъхьэ хъыбар зэмылIэужьыгъуэхэр. Ахэр Хэкум, Тхыдэм, Хабзэм епхащ. Зэгухьэныгъэм теухуауэ Хуитыныгъэ радиом гупым хэт ТхьэкIумащIэ Тимур зыхуигъэзащ:

КАФФЕД-м Адыгэ ныпым и мафэ фэгъэхьыгъэу зи къиIорэп

Тыркуем ит хасэу Кавказ Федерацие зыфаIорэм Iофэу ыгъэцакIэхэрэр ТыркубзэкIэ тхыгъэхэу ясайт къырагъауцох - kaffed.org. Адыгэ ныпым имафэ мэлылъэфэгъум и 25-м Адыгэу дунаем тет пстэуми хагъэунэфыкIы ыкIи ащ зэрэзыфагъэхьэзырырэр хасэбэмэ ыкIи лъэпкъ Iофым пылъхэмэ къатхы ыкIи тегущыIэх.

Хъуадэ Аднан: Адыгэ республикэм мэлылъфэгъум и 25-м адыгэ лъэпкъ ныпырэп зимафэ хагъэунэфыкIырэр

Адыгэ быракъым имафэ апэу 2010-рэ илъэсым хагъэунэфыкIыгъ. А лъэхъаным Хьэпэе Арамбый зыщитхьэмэтагъэ Адыгэ Хасэм и совет сэри сызэрэхэтыгъэм непэ сегъэгушIо. Ащ къыкIэлIыкIорэ илъэси 4-м Адыгэ быракъым имафэ адыгэу дунаем тет пстэуми аштагъ.

Адыгэ республикэм щыщэу Ислам Къэралым хэхьагъэхэм япчъагъэ къатхырэм нахь макI

ЩынэгъончъэныгъэмкIэ къэралыгъо къулыкъум ипащэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, джырэкIэ Адыгеим икIыгъэх нэбгырэ 22 , террор зехьэ купкIэ къалъытэхэрэм ахэхьанхэм пае. А Купхэм яIофшIэн ахэлажьэхэу къызэралъытэхэрэмкIэ, уголовнэ Iофи 7 къызэIуахыгъ ыкIи ахэмкIэ уплъэкIунхэр джырэкIэ рекIокIых.

Тхыдэр Ищхъэрэ КавказымкIэ зэрыщадж тхылъхэм зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьэнущ

Ищхъэрэ КавказымкIэ тхыдэр зэрыщадж тхылъхэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэн хуейуэ щыжаIэр Урысей президентым и лIыкIуэ унэ Пятигорск дэтым деж. Абдежым жылагъуэ хасэ щызыхашам деж щытепсэлъыхьащ тхыдэм еджапIэхэм зэрыщеджэ тхылъхэм. Эксперт абдежым къыщызэхуэсахэм я мурадщ комиссие щхьэхуэ яухуэну, школхэр тхыдэм зэреджэ тхылъхэр щIаджыкIыу, абы зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьэн щхьэкIэ.

ХьакIэмыз Мир: Адыгэ тхыбзэм къырыкIуагъэр

Адыгэхэр дунаим тетхэ зыхъугъэм къыщегъэжьа­гъэу адрэ лъэпкъхэм ахэзымыгъэкIокIэрэ лъэп­къы­бзэр аIулъ. Лъэпкъыр хэзыгъэушъхьафыкIырэ анахь мэхьанэ зиIэ нэшанэу бзэр щыт.

Шъачэрэ ТIуапсэрэ яеджапIэхэм адыгабзэм и Мафэ зэращыкIуагъэр

Илъэс 16-кIэ узэкIэIэ­бэжьымэ, Дунэе Адыгэ Хасэм игукъэкIыкIэ гъэтхапэм и 14-р адыга­бзэм и Мафэу агъэнэ­фэ­гъагъ. АщкIэ къызы­пкъы­рыкIы­гъа­гъэхэр просветитель цIэрыIоу Бэрсэй Умарэ 1853-рэ илъэсым игъэтхапэ ­адыгабзэм ихьарыфылъэ Тифлис къызэрэщыдигъэкIыгъагъэр

«Адыги» фондым проектыщIэ иригъэжьащ

«Адыги» фондым проектыщIэ «ZOOM» зи фIэщыгъэцIэр иригъэжьащ. А проектым хыхьэр интервью зэпытщ, лъэныкъуэ зэхуэмыдэхэм ехъулIэныгъэ зиIэ адыгэхэм дегъэкIуэкIахэр. Япэрей интервьюр Къэнокъуэ Кахадо Мадинэ дырагъэкIуэкIащ. Проектыр къэзыгупсысари езыгъэкIуэкIри «Адыги» фондыр зи IэмыщIэ илъ Къэжэр Лянэщ. Хуитыныгъэ радиом Лянэ упщIэхэмкIэ зыхуигъэзащ:

Мыекъуапэ адыгэбзэм и гумэщIэгъуэхэм хуэгъэпса пэкIур къигъэхъуакъым полицэм

Адыгей республикэм и "Адыгэ хасэ" зыгухьэныгъэм адыгэбзэм и махуэу щыта Гъатхэпэм и I4-м адыгэбзэм и гумэщIэгъуэхэм теухуауэ митинг иригъэкIуэкIыну яужь итащ, ауэ полицэм тIо къыхуидакъым щIыпIэ къыратыну.

КIэмэщ Жанн - Ныбжьырэ бзэр тэжъугъэухъум

Мы дунэешхоу тызытетым цIыф лъэпкъ мин пчъагъэ щэ­псэу. Джащ фэдиз бзэ зэфэ­шъхьафи щыI. Лъэпкъ пэпчъ ежь иеу, гъашIэр къыдигъэ­шIагъэу бзэ Iулъ. Тэри адыга­бзэр тыбзэ, тилъэпкъ къыдэ­хъугъэу, тигъогогъугъэу, гу­шIуа­гъуи гумэкIи къыддигощыгъэу.

Табыщ Мурат: Псыпэ цIыкIу куэд зэхэлъадэмэ, псышхуэ йожэх

Анэдэлъхубзэр хъумэным, зыуэ щыт адыгэ литературэбзэ къызэгъэпэщыным, адыгэхэм я щIэнхабзэ, псэкупсэ зыужьыныгъэм егъэпIейтей ди лъэпкъым и цIыху пэрыт куэд. Апхуэдэхэм я фIыгъэкIэ убзыхуа мэхъу ди анэбзэр нобэ зэрыт щытыкIэ гугъум къишынымкIэ хэкIыпIэхэр, лъэпкъ зыужьыныгъэм, зыузэщIыныгъэм и лъэныкъуэ псоми

Адыгэ лъэпкъыр зэ шъукъэдаIо!

Адыгэ лъэпкъыр зэ шъукъэдаIо! Ти АдыгабзэкIэ тыжьугъэгущыIэ Ти бзэ нахь дахэ зэрэщымыIэ Сабийхэр шъуиIэмэ агурыжьугъаIо! Адыгэ лъэпкъоу зыбзэ зымышIэрэм

Адыгабзэм и Мафэ фэгъэхьыгъэу еджапIэм щызэхащэгъэ Iофыгъохэр

Адыгабзэм и мафэ фэгъэхьыгъэу мы тхыгъэр гъэрекIо 2015 илъэсым мы сайтым къырагъэуцуагъ. Зы илъэс блэкIыгъэ нахьмышIэми тхыгъэм итхэр шIуагъэ ахэлъэу тэлъытэ, ащ пае ар тисайт къыдгъэуцуагъ. Тхыгъэр зитхыгъэр Адыгэ республикэм, къуаджэу Мамхыгъэ щыщ кIэлэегъаджэу Къуижъ Замира.

Адыгэ Республикэм ипащэхэр, министырхэр, депутатхэр конституцием еджагъэхэп

Гъэтхапэм и 14-м, Адыгабзэм и мафэ тефэу Адыгэ республикэм щыIэ Мыекъопэ къэлэ хасэ хэтхэм мырзэныгъэ-зэхахьэ къырагъэкIокIынэу ягухэлъыгъ ау Мыекъопэ къэлэ тхьэматэмрэ республикэ полициемрэ фитыныгъэ къаратыгъэп ащ фэдэ зэхахьэ ашIынэу. Джащ фэдэу агенствэу Натпресс къетхы.

Бзэ ЗиIэр ЦIыф Хэхыгъ

Сибзэ сипсе дэд сидахэ Сибзэ сигъашIэ фэд ситатэ Сибзэ силъэпкъы шыпкъ синанэ.

Адыгэ РеспубликэмкIэ щезэгъхэрэп псыIушъо чIыгухэр зэращэхэрэм

Адыгэ Республикэм ит къуаджэу Козэт рекIокIрэ псыхъоу Пшызэ инэпкъ Iулъ чIыгухэр зэрэщащэхэрэм, ащ унакIэхэр зэрэщашIхэрэм иIоф джыри лъэкIуатэ.

Адыгэ Республикэм и Конституционнэ Суд пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр цIыфхэм яфитыныгъэхэмрэ яшъхьафитыныгъэрэ къэухъумэгъэнхэр

1995-рэ илъэсым, гъэтхапэм и 10-м Адыгэ Республикэм и Конституцие аштагъ. Ащ къыдилъытэрэ пстэури щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэ хъуным, цIыфхэм яфитыныгъэхэмрэ яшъхьафитыныгъэрэ къэухъумэгъэнхэр пшъэрылъ шъхьаIэу иIэу 1997-рэ илъэсым Адыгэ Республикэм и Конституционнэ Суд щыIэ хъугъэ. Ащ иIофшIэн

Быщтэкъо Азэмат дашIыгъэ зэдэгущыIэгъур

Къыблэ шъолъырым иорэдыIо цIэрыIоу, Адыгэ республикэм ыкIи Къэбэртэе-Бэлъкъарым язаслуженнэ артистэу Быщтэкъо Азэмат иконцертхэр гъэтхапэм и 3 — 4-м тиреспубликэ и Къэралыгъо филармоние щыкIощтых. Искусствэр зышIогъэшIэгъонхэм яупчIэхэр къыдэтлъытэхи, агу рихьырэ орэдыIом гущыIэгъу тыфэхъугъ.

Адыгэ фермерым и щIыхэр зэрытрахар щIигъэбыдащ хьэкумми

Къэбэрдей-Бэлъкъэрым щыщ жылагъуэ IуэхущIакIуэ цIэрыIуэ, адыгэш зыгъэхъу Ягъэн Ибрагим илъэс 25 хъуауэ иIыгъ щIы кIапэ, шыхэр щагъэхъуу, абыхэм яшхын щагъэкIыу щытар нэгъуэщI нэрыбгэхэм иратащ, икIи ар къыщIагъэбыдащ хьэкум унафэкIэ.

Тыркумрэ Урысеймрэ язэфыщытыкIэм адыгэхэм абзэ иIоф къыгъэхьылъагъэу бзэшIэныгъэлэжьым елъытэ

Мэзаем и 21 зэрэдунаеу ныдэлъфыбзэм имафэ хагъэунэфыкIыгъ. Илъэсишъэ ныкъокIэ узэкIэIэбэжьмэ а мафэм ухъумэкIо Iахь IофышIэхэм Бангладеш щаукIгъагъэх апшъэрэ еджапIэм ачIэсхэу емызэгъ къыдэкIым къекIолIэгъагъэхэр. НыбжьыкIэхэр кIэдаощтыгъэх абзэу- бенгали- къэралыгъуабзэу къаштэным.

2015 илъэсым фэгъэхьыгъэу ТхьакIущынэ Аслъан ригъэкIокIыгъэ пресс-конференциер

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан федеральнэ ыкIи региональнэ къэбар жъугъэм иамалхэм ялIыкIохэм тыгъуасэ пресс-конференцие къафитыгъ. ИIэнатIэ зыIутым къыщегъэжьагъэу республикэм ипащэ ябгъонэрэу мыщ фэдэ зэIукIэ зэхищагъ, журналистхэм шъхьэихыгъэу адэгущыIагъ, ахэм яупчIэхэм игъэкIотыгъэ

Шъоф Плъыжьым и Мафэ ихэгъэунэфыкIын адыгэ бэдаушхэр езэгъыхэрэп

Адыгэхэм Яшъыгъо-ШIэжъ мафэу жъоныгъуакIэм и-21 хагъэунэфыкIрэм тефэу Шъоф Плъыжьым (Шъачэ идэжь) и Мафэ агъэмэфэкIынэу зэрагъэнафэрэмкIэ хъытыум къэбарэу къихьагъэмкIэ адыгэ бэдаушыбэмэ емызэгъхэр къыхагъэщыгъэх.

Адыгэ паспорт щIыным елэжьыну сайтыр пэрыуэгъухэм пэщIохуэ

Мы сайтыр къызэзыгъэпэщар «Черкесская полития» жыхуиIэ жылагъуэ зэгухьэныгъэращ. Адыгэ жылагъуэ IуэхущIакIуэ Бещто Аслъэн къызэригъэлъагъуэмкIэ «Черкесская полития» дунейм и къэрал куэдым щыIэ адыгэхэм зэхыхьэу къызэрагъэпэщауэ аращ.