Newsletter
Name:
E-mail:
НэмыкIхэр

Адыгэ хасэм изэфэс тефэу Путинрэ Трампрэ мэкъэфынкIэ зэдэгущыIагъэх

Урысые Федерацием ипрезидентэу Путин Владимирырэ Америкэ Зэгот Хэгъэгухэм ипрезидентэу Трамп Доналдрэ щылэ мазэм и 28-м, мэкъэфынкIэ (телефонкIэ) зэдэгущыIагъэх. Джащ фэдэу Путин ипресс секретарэу Песков Дмитрия къыIуагъ.

14.11.2016 - Мазэр чIыгум нахь пэблагъэ зыхъущт мафэр

ШэкIогъум и 14-м, 2016 илъэсым, мазэр чIыгъум нахь пэблагъэ зыхъущт мафэр ары мы аужьырэ илъэс 70-м.

Бисмэнхэм я мэфэкI мафэу "Къурмэн" хагъэунэфыкIыщт

Непэ, Iоныгъом и 12-м, Бисмэнхэм я мэфэкI мафэу Къурман зыфаIорэр хагъэунэфыкIыщт. Мы мафэхэм зэфэшъхьэф хэгъэгухэм ащыщ Бисмэн милион заулэ Саудие къэралым ит къалэу Макэ кIуагъэхэу хьадж щашIы.

Америкэм идзэ къохьлъатэхэр Сирием ит къалэу Хьасэкэ зыфиIорэр техьагъэх

Тыгъуасэ, щышъхьэIум и 19-м, Америкэ Зэгот Хэгъэгухэм и къэзыухъумэрэ министырым ицIэкIэ къэгущыIэрэ лIыкIом къызэриIуагъэмкIэ Америкэм идзэ къохьлъатэхыр Сирием ит къалэу Хьасэкэ техьэгъагъэх къалэм щыIэ Америкэ зэолIхэр къаухъумэным пае. Джащ фэдэу къохьлъатхэр ищыкIагъэ зыхъукIэ джыри техьэщтых къыIуагъ лIыкIом.

Адыгабзэм пылъ хъурцэ шIэныгъэлэжьхэр Дюзджэ зэхахьэм хэлэжьагъэх

ЖъоныгъуакIэм и 15 ыкIэм фэкIуагъ тырку къалэу Дюздже дэт апшъэрэ еджапIэм щыригъэкIокIыгъэ лъэпкъыбэ зэхахьэу адыгабзэм, литературым, жэрыIуабзэм, тарихъым фэгъэхьыгъагъэр.

Фитыныгъэ Радио и Адыгабзэ къотамэр зэфашIыжьыгъ

Мэкъуогъум и 1-м щегъэжьагъэу Фитыныгъэ Радио и Адыгабзэ къотамэм Iоф ышIэжьырэп ыкIи АдыгабзэкIэ къэбархэр къатыжьырэп.

Польшэми, Чехиеми, Словакиеми, Литвами я унафэщIхэр Мэзкуу Парадым хэтынукъым

Накъыгъэм и 9-м Мэзкуу щекIуэкIыну Парадым хэтынукъым Польшэми, Чехиеми, Словакиеми, Литвами я къэрал къулыкъущIэ лъагэхэр.

Испанием къелъыхъу урысей къулыкъущIэ лъагэхэр

Испанием къэралыбэкIэ къелъыхъу, Урысей президент Путин Владимир и гъунэгъу урысей политикэ Iуэхузехьэхэмрэ хькумэт къулыкъущIэу щытахэмрэ.

Немцов теухуа резолюцэ къыхалъхьащ Штат Зэгуэтхэм я Конгрессым деж

Урысей оппозицэ политик Немцов Борис и Iуэхум теухуа резолюцэ къыщыхалъхьащ Штат Зэгуэтхэм я Конгрессым.

Хуитыныгъэ Радиом и Кърым сайтыр хытIыгуныкъуэм деж щыхаубыдыкI

Хуитыныгъэ Радиом Кърымым щиIэ сайтыр зэрыдакъузэм ткIийуэ топсэлъыхь къэралыбэ бэдаущ уэтыкур, Штат Зэгуэтхэм жаIащ прессэ хуитыр урысей хьукумэтым зэрыхиубыдыкI Iэмалхэр хэхъуэу.

Хъурцэм Шъхьафитныгъэм имафэ щыхагъэунэфыкIы

Мэлъылъфэгъум и 9 Хъурцэм щыхагъэунэфыкIы лъэпкъ зыкIыныгъэм, зэгурыIоныгъэм, къэралыгъом ишъхьафитныгъэ фэбэнэныгъэм ямафэ. 1989 илъэсым мы мафэм къалэу Тбылыс игупчэ къыдэкIгъэгъэ цIыфхэр Советыдзэм зэхифхэрэ бэхэр хэкIодэгъагъэх. ЦIыфхэу, анахьэу ныбжьыкIэхэу, бзылъфыгъэхэу къыдэкIыгъагъэхэр къэралыгъом

Бакурэ Ереванрэ зэзэгъащ Къущхьэ Карабахым деж я зэпэщIэтыныгъэр къызэтрагъэувыIэну

Азербайджаным къэрал зыхъумэжыныгъэмкIэ министерствэм къызэритамкIэ, Къущхьэ Карабахым зэпэщIэтыныгъэр къыщызэтрагъэувыIэр.

Азарбайджанрэ Армениемрэ язао нэбгрэ 30 фэдиз хэкIодагъ

Информацие агенствъэу Кавказ Узылым къызэритхырэмкIэ, непэ, мэлылъфэгъум и 2-м, Азарбайджан идзэмрэ Армением иджэмрэ Нагорнэ-Кэрабахъ зыфиIорэм щызэзэуагъэх. Ащ Азарбайджаным идзэ щыщ зэолI нэбрэ 12 хэкIодагъ Армением идзэ

Адыгабзэм и мафэ Хъурц хэгъэгум щыхагъэунэфыкIыгъ

Адыгабзэм имафэ Хъурцэми щыхагъэунэфыкIыгъ Адыгэ Культурэм и гупчэу къалэу Тбылыс дэтым. МэфэкIым ехьылIагъэу щыIэгъэ зэIукIэм адыгэ хэкухэм ащыщ хьакIэхэри къеблэгъагъэх. Адыгабзэм имафэ къыдхэлъытагъэу зэдэлэжьэныгъэмкIэ зэгурыIоныгъэ тхьапэм кIэтхагъэх Адыгэ Культурэм иГупчэрэ Къэрэщэе-Щэрджэсым

Я 19 лIэшIэгъум ехьылIэгъэ къэгъэлъэгъон Хъурцэм щэлажьэ

Хъурцэм иЛъэпкъ музей щэлажьэ хъурцэ Iашэм фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъоныр. Ащ пкъыгъо шъэ заулэ хэхьагъ. Хъурцэ пщымэ яягъэ сэшхохэр, къамэхэр, пушкэхэр, фэшъхьаф дзэ Iэмэ-псымэхэр ащ хэлъых. Хъурцэ щыгъын зэфэшъхьафхэри къэгъэлъэгъоным хэхьагъэх. Ахэр Хъурцэм ичIыпIэ зэфэшхъхьафхэм зыщалъэщтыгъэх, ухъумэкIо Iахь IофышIэми ищыгъыни ахэлъ. Хъулъфыгъэ щыгъынхэм яанахьыбэм

Обамэ: Дунейпсор кIэлъыплъынущ Мэзкуум зэгурыIуэр зэригъэзащIэм

Штат Зэгуэтхэм я президент Обамэ Барак зэрыжиIамкIэ, дунейпсор кIэлъыплъынущ Сирие зауэр къызэтегъэувыIэным теухуа зэгурыIуэныгъэр Урысеймрэ абы сирие дэщтэгъухэмрэ зэрагъэзащIэм.

Кремлым трегъэчыныхь оппозицэ политикым зэрытеуамрэ Шэшэн унафэщIхэмрэ зэмыпхауэ

Урысей оппозицэ политик Касьянов Михаил зыгуэрхэр зэрытеуам пхъашэу пэджэжащ Кремлыр.

Адыгэ Культурэм Игупчэ иIофшIэн илъэсыкIэми щылъегъэкIуатэ

Адыгэ Культурэм Игупчэу Хъурцэм икъэлэ шъхьаIэу Тбылыс джырэкIэ щылажьэрэр 20I2 илъэсым мэзаем иI6 къызэIуахыгъагъ. Гупчэм ипшъэрылъыр адыгэхэм ятарихърэ якультурэрэ ягъэшIэн, яушэтын. БлэкIыгъэ илъэсым Iоф тхьабзэ мымакIэ зэрахьагъэу къыхегъэщы Гупчэм ипащэу, хъурцэ бзэшIэныгъэлэжьэу Чухуа Мераб. IофшIэн мыухыгъэхэу къихьэгъэ илъэсым къэкIуагъэхэри тиIэх, еIо Чухуа Мераб.

Хъурцэ хьыкумэтым хэтыщтхэр агъэнэфагъэх

Хъурцэм премьер-министрыкIэу фэхъугъэ Квирикашвили Георгий хьыкумэтыкIэм хэтыщтхэр тыгъэгъазэм и 29 къыхигъэщыгъэх. ЫпэкIэ лажьэщтыгъэ министырхэр яIэнатIэхэм къатенэжьыгъэх. Зы зэблэхъуныгъэу хъугъэр. Ежь Квирикашвили зырипэщэгъэ IэкIыб IофхэмкIэ Iахьым пащэ фэхъугъ экономикымкIэ министырыгъэу Кумсишвили Дмитрий.

Урысыбзэр зэраджыну прграммэу ягъэхьэзырамкIэ арэзыкъым мыурыс лъэпкъхэр

Урысейм щагъэхьэзыра проект "Урысыбзэмрэ литературэмрэ еджапIэ курытхэм зэрыщаджын программэ" жыхуаIэм упщIэ куэд къигъэнащ лъэпкъ цIыкIу къэралым исхэм дежкIэ. Псом нэхъапэу мыарэзыныгъэ къыщагъэлъэгъуащ Тэтэр республикэм. Абы я республикэ унафэщI Минниханов Рустам тхыгъэ хуригъэхьащ Къэрал Думэм и спикер Нарышкин Сергей деж. Абы иужькIэ Къэрал Думэм зыхуагъэзащ "Урысей

Сирием бырсырхэм Кавказым щыщхэри хэлажьэ

Сирием бырсырхэр зыщиублагъэм щыублагъэу Къэбэртэе Бэлкъарым щыщэу нэбгырэ 20-р щаукIыгъ, 128-рэ фэдиз республикэ щыщэу ащ щыIэу къыIуагъ республикэ зэхэгъэкIакIо гъэIорышIапIэм ипащэ Валерий Устов.

Адыгэ Iоф лэжьакIор Курдж хэгъэгум рагъэхьагъэп

Зэфэшъхьэф интернет сайтхэм къызэратыгъэмкIэ, тыгъэгъазэм и 12, Адыгэ хэкум и Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм щыщ Адыгэ Iоф лэжьакIоу Быштэ Аслъан Курдж Республикэм игъунэпкъ къулыкъухэм Курджым рагъэхьагъэп.

Джигетиемрэ джигетхэмрэ афэгъэхьыгъэ зэхахьэ Хъурцэм щэкIо

Хъурцэм тыгъэгъазэм и 11 щыригъэжьагъ дунэе конференцэу Джигетиемрэ джигетхэмрэ(е зиххэм) лъэпкъкIэ зыфэгъэхьыгъэхэм якъэгъэнэфэн епхыгъэр.

Тыркумрэ Урысеймрэ я дипломатие зэдауэр ужьыхкъым

Тырку дзэ къарухэм урысей кхъухьлъатэр къызэрыраудыхам къикIа дипломатие зэдауэр урысей-тырку зэхущытыкIэхэм щыужьыхкъым.

Абдулатипов Рамазан Дагъыстаным деж зауэлIу 40 къыщибжащ

Дагъыстаным деж зауэлI зэщIэхъееныгъэм хэтыр нэрыбгэ 40-м нэблагъэщ, жиIащ республикэ лIыщхьэм, Газета ру-м интервью щритым.

Урысые президентым мылкушхо къешIэкIыгъ

Агентство Рейтер гъубджым къытридзагъэм къызэрэщиIорэмкIэ, урысые президент Владимир Путин мылкушхо къешIэкIыгъ, ащ иунагъо щыщхэм, ащ ипэблагъэ цIыфхэм ар аIэ илъ.

«ЩыIащ апхуэдэ къалэ. Дербент» тхылъ Дагъыстаным къыщыдэкIащ

«ЩыIащ апхуэдэ къалэ. Дербент». Апхуэдэ фIэщыгъэцIэ иIэу Дагъыстаным къыщыдэкIащ тхылъ. Ар я IэдакъэщIэкIщ республикэм щыпсэу блогер, журналист Анохинэ Светланэ зи пашэ гупым.

Меркель: Европэ Зэкъуэтымрэ Украинэмрэ я зэгурыIуэр Урысейм зэран хуэхъукъым

Европэ Зэкъуэтымрэ Украинэмрэ хуиту сату зэдащIэну зэрызэгурыIуар Урысейм пэщIэувэкъым. Ар жиIащ Германием и канцлер Меркель Ангелэ.

Сирие заом цIыф мин 200 нахьыбэ хэкIодагъ, Адыгэ 300 нахьыбэ хэкIодагъ

Лъэпкъ Зэготхэм (ООН) ыкIи Сирие цIыф фитынгъэхэр къэзыухъумэрэ хасэу Европэм щыIэм пчъагъэхэр къызэралъытагъэмкIэ, Сирием зао къызэрежьэ, 2011-рэ илъэсым щегъэжьагъэу непэ нэс, цIыф 210,000 фэдиз а заом хэкIодагъ, цIыф милионрэ ныкъорэ нахьыбэ уIагъэ. ЦIыф милион 4-м нахьыбэ Сирием ыкIыжьыхи нэмыкI хэгъэгухэм ыхьагъэх.

Столтенберг: Альянсым и дзэхэр Тыркум игъэкIуэну хьэзырщ

Ищхъэрэ-Атлантикэ Альянсым и секретарь нэхъыщхьэ Столтенберг Йенс нобэ къыщыпсэлъащ альянсым хэт къэралхэм зыхъумэжыныгъэмкIэ я министрхэм Брюссель щрагъэкIуэкIа зэIущIэм.