Newsletter
Name:
E-mail:
ЧIыжьыпсэ

Адыгэ хэкум иэкологие хэт лъыплъэрэр?

Адыгэ хэкум иэкологие лъэныкъо уинаIэ зытебгъэтын фаехэм ащыщ, сыда пIомэ, ар байдэдэу щыт. ШIэныгъэ-лэжьхэм къызэраIорэмкIэ Адыгэ чIыгум уц зэфэшъхьэфэу къыщхъухэрэр дунаимкIэ анахь байдэд. Ащ мин 6000 нахьыбэ зэфэшъхьэф уцхэр къыщэхъух. Джащ фэдэу хэкум ит мэзхэр анахь дахэхэм ащыщ. Ащ нэмыкIэ, псыхъоу ащ щыкIэхэрэр дунаимкIэ анахь къабзэхэм ащыщ.

ЦIыф фитыныгъэхэм адэлажьэрэ комисиер Адыгеим щыIагъ

ЦIыф фитыныгъэхэм адэлажьэрэ урысые комиссым идэкI зэхэсыгъоу щыIагъэр Адыгеим мы мафэхэм щекIокIыгъ. Комиссым ипащэу Федотов Михаил къекIолIэгъэ экологхэм, бэдауш IофшIакIохэм, нэмыкIэу зэхэсыгъохэм къякIолIагъэ цIыфхэм зыгъэгумэкIрэ упчIэхэр ратыгъэх. Зэхэхьагъэхэр тегущыIагъэх ТIуапсэ дэт химзаводым зэрарэу

Витишкэ мэлылъфэгъум и 7-м щегъэжьагъэу шхэн ыдэрэп

Тамбов чIыналъэм щыIэ хьапсэм щыIэ эколог Евгений Витишкэ мэлылъфэгъум и 7-м щегъэжьагъэу шхэн ыдэрэп, мэхькэмэ нахьышъхьэм идао хэплъэн зэримдагъэмкIэ имрэзэныгъэ къыгъэлъагъоу. Евгений Витишкэрэ Сурен Газарянрэ Iоф къафзэIуахыгъэу щытыгъ 20II –рэ илъэсым. НэбгыритIуми шъхьафитныгъэ яIэу илъэсищ пшъэдэкIыжь атралъхьагъэу щытыгъ, Кубань и губернатор Александр Ткачев игъэпсэфыпIэ къэблачъэ...

Экологэу Бриних Валерий итхыгъэ иIоф изэхэфын лъэкIуатэ.

Адыгеим щыщ экологэу Бриних Валерий итхыгъэ экстремизм нэшанэхэр хэлъэу зэрагъэкъончагъэм икIэдэон Iоф кIырэкIэ къекIокIы. Фитыныгъэ радиом игущыIэгъугъэ Бриних Валерий къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, а унашъор Мыекъопэ къэлэ хьыкумым укъоныгъэхэр хэлъэу къыхьыгъ. Джы экологым Адыгеим иапшъэрэ хьыкум ащкIэ даоу

Адыгеим щыщ экологыр экстремизмымкIэ агъэмысэ

Адыгеим щыщ экологэу Бриних Валерий ыцIэкIэ уголовнэ Iоф къызэIуахыгъ. Дунаеу тыкъэзыуцухьэрэм икупэу хэкум щыIэм ипащэу Бринихыр агъэмысэ итхыгъэу интернетым къихьагъэм епхыгъэу. Ащ экологым къыщитхыгъэхэм цIыф зэмызэгъыныгъэрэ зэфэмылъэгъуныгъэрэ къыгъэущхэу, экстремизмым къыфаджэу елъытэ Адыгеим ипрокуратурэ. Бриних Валерий итхыгъэу «Шъынэхэм якъэмыгущыIэныгъ» зыфиIорэм экологым къыщеIуатэ...

Хы Iушъом Iус Адыгэхэм яфитыныгъэхэр Урысием еукъох

ИА Натпресс къызэритырэмкIэ Хы Iушъом Iус Адыгэ къуаджэхэу Хьаджыкъо, Къэлэжъ, Лэгъэтх, Шьхьэфит щыпсэурэ Адыгэхэм тхылъ фагъэхьыгъ Хы Iушъом Iус Адыгэхэм яхасэ гупчъэ. Ащ зэритымкIэ Адыгэ къуаджэхэм адэжь блэкIырэ псыхъоу Ащэ зыфиIорэм хабзэм темытхэу, экологие Iофыр къыдамылъытэу Трактор ингорэхэр, Ку ингорэхэр псыхъом хэхьагъэхэу мыжъошъхъэхэр хахых.

ТIуапсэ: «Еврохим» псы-шIойхэр хым хегъахьэ

Темыр Кавказым иэкологие хасэ исайт (ewnc.org) зэритымкIэ ТIуапсэ дэт къохь игъэхъуапIэм хэт псытф ингорэм псы-шIойхэр къечъыхи хым хахьэх. Мыр мэкъуогъум и 3-м ТIуапсэ щыпсэурэ цIыфгорэм сурэтхэр трихыхи интернетым къыригъэуцуагъ.