Newsletter
Name:
E-mail:
Пкъызэпеу

2016-м панкратион бэнэнымкIэ Жыу Темур анахь гъэсакIо дэгъоу алъытагъ

Панкратион бэнэным ифедерацие итхьэматэ, 2016 илъэсым, Урысие Федерацием мы спортымкIэ гъэсакIо 5 анахь дэгъухэу къыхахыгъэхэм ацIэхэр къыIуагъэх. Ахэм ащыщэу анахь гъэсакIо дэгъоу агъэнэфагъэр, Къэрэщай-Черкес Республикэм щыщ гъэсакIоу Жыу Темур.

Дунае зэнэкъокъум Бабыгу Олег апэрэ чIыпIэр къихьыгъ

Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм щыщ Адыгэ кIалэу Бабыгу Олег, Болгарие хэгъэгум икъэлашъхьэу Софие щыкIорэ самбэ бэнэнымкIэ идунае зэнэкъокъум апэрэ чIыпIэр къихьыгъ, дышъэ медал къыратыгъ.

Адыгэ Республикэм щыщ бэнакIохэм медалхэр Европэм къыщахьыгъэх

Европэм иныбжьыкIэхэм дзюдомкIэ язэнэкъокъу Испанием щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм щыщ бэнакIохэу ПашIо Алыйрэ Щыгъущэ Амиррэ Урысые Федерацием

Олимпядэ 2016: Мафэ Билал финалым нэсыщтэп

Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм щыщ Адыгэ бэнакIоу Мафэ Билал, непэ, щышъхьэIум и 20-м, Украиным щыщ бэнакIоу Засеев Ален, бэнакIэ шъхьэфитымкIэ кг 125 зионтэгъугъэ купхэмкIэ къытекIуагъ 1/8 финалым.

Олимпядэ 2016: Джэду Iэниуар тыжьын медал къыхьыгъ

Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм щыщ Адыгэ кIалэу, бэнакIэ шъхьэфитымкIэ бэнакIоу Джэду Iэниуар, Бразилием ит къалэу Рю-де-джаниру щыкIорэ олимпядэм тыжьын медал къыщихьыгъ. Финалым Iэниуар къытекIуагъ Иран щыщ бэнакIоу Хьасан Яздани.

Олимпядэ 2016: Мудран Беслан дышъэ медал къыхьыгъ

Къэбэртае-Бэлкъар республикэм щыщ Адыгэ кIалэу, дзодоумкIэ бэнакIоу Мудран Беслан Бразилием ит къалэу Рю-де-джаниру щыкIорэ олимпядэм дышъэ медал къыщихьыгъ. Джащ фэдэу Р-Спорт къетхы.

Кучинэ Марие Урысей Федерацэм и Кубокыр къехь

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсменкэ цIэрыIуэ Кучинэ Марие щытекIуащ Урысейм и Кубокыр атлетикэ псынщIэмкIэ къэхьыным теухуа зэхьэзэхуэм.

УФ бэнакIуэхэм я пашэу Махуэ Билал Олимпиадэм макIуэ, Джэду Iэниуаррэ Мудрэн Беслъэнрэ абы дэщIыгъущ

Нартсанэ (Кисловодск) зыщызыгъасэ бэнэкIэ хуитымкIэ УФ и командэ къыхэхам и тренерхэм щэхуу дыгъуасэ ирагъэкIуэкIа IэIэтым ипкъ иткIэ яубзыхуащ, мазэ дэкIмэ Рио-де-Жанейрэ щыщIэзыдзэну гъэмахуэ Олимп джэгухэм кIуэнухэр.

Кикбоксинг: Адыгеим ибэнакIохэм Анапэ дышъэ медалитф къыщыдахыгъ

Адыгэ Республикэм икIэлэцIыкIу спортеджапIэм зыщызгъасэхэрэм ащ зыкъыщагъэлъэгъуагъ ыкIи яонтэгъугъэкIэ зыхахьэрэ купхэм текIоныгъэхэр къащыдахыгъэх

Махуэм чемпионхэр Польшэм щыхегъащIэ

Тхьэмахуэ блэкIам Польшэм и Спале къалэм щызэхэтащ бэнэкIэ хуитымкIэ «Циолковскэм и мемориал» дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы зыкъыщигъэлъэгъуащ ди лъэпкъэгъу Махуэ Билал.

Спартак-Налшычым зеIэтыж

«Спартак-Налшык» – чемпион! А псалъэхэр гуфIэжу иджыпсту ину ягъэIу Къэбэрдей-Балъкъэрым футболым щыдихьэххэм. Абыхэм фIыуэ ялъагъу командэр зэхьэзэхуэр иухыным иджыри джэгугъуищ иIэжу Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щытекIуащ.

Абазэ Исламрэ Бабугуей Олегрэ дунае зэнэкъокъум апэрэ цIыпIэхэр къахьыгъэх

Къэбэртае-Бэлкъар республикэм щыщ самбэмкIэ бэнакIохэу Абазэ Исламрэ Бабугуей Олегрэ дунае зэнэкъокъум апэрэ чIыпIэхэр къахьыгъэх. Зэнэкъокъур Москвэ щыкIуагъ, гъэтхапэм и 25-м и-26-м. Джащ фэдэу къетхы информацие агенствэу kbrria.ru.

Адыгэ кIэлэцыкIур Хельсингборг ичепион хъугъэ

БлэкIыгъэ тхьэмафэм Шведием ит къалэу Хельсингборг Тайкуанду бэнэнымкIэ зэIухыгъэ зэнэкъокъу щыкIуагъ. Ащ 28-рэ килограм къэзыщэкIырэ кIэлэцыкIу купыхэмкIэ апэрэ чIыпIэр къихьыгъ Адыгэ кIэлэцыкIоу Щырыхъу Батырбый. Зэнэкъокъум Шведием имызакъоу Европэм ит хэгъэгухэм ащыщ бэнакIохэри

Щы­гъущэ Амир джэрз медалым къыщыуцущтэп

Урысыем дзюдомкIэ изэнэкъокъоу Ростов-на-Дону щыкIуагъэм Щы­гъущэ Амир ящэнэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. Нарт шъаом Мыекъуапэ къызегъэзэжьым, итренерэу Роман Оробцовыр игъусэу гущыIэгъу тыфэхъугъ.

Адыгэ Республикэм икомандэ хэт кIалэхэм медалищ къафа­гъэшъошагъ

Урысые Федерацием дзюдомкIэ изэнэкъокъу Рос­тов-на-Дону щыкIуагъ. Илъэс 21-м нэс зыныбжьхэр алырэгъум щызэбэныгъэх. Адыгэ Республикэм ихэ­шыпы­кIыгъэ командэ хэт кIалэхэм медалищ къафа­гъэшъошагъ.

Хорватием СтIашъу Мамыр тыжьын медалыр къыщыдихыгъ

Кушъхьэфэчъэ спортымкIэ Дунэе зэIукIэгъоу Хорватием щызэхащагъэм СтIашъу Мамыр тыжьын медалыр къыщыдихыгъ. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу Адыгеим щапIугъэ нарт шъаом тапэкIи тигъэгушIон имурад.

Адыгэ университетым дзюдомрэкIэ и Инсти­тут щеджэхэрэм медалитIу къыдахыгъ

Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Инсти­тут щеджэхэрэм медалитIу ­къыдахыгъ. Тулпэрэ Айдэмыр, кг 81-рэ, дышъэ медалыр къыфагъэшъошагъ. Даур Анзор, кг 73-рэ, джэрз медалыр къыхьыгъ.

Епоным щыщ бэнакIохэр Адыгэ республикэм щыIэх

Епоным щыщ Самбэ бэнакIо нэбгрищ Адыгэ республикэм къэкIуагъэхэу щыIэх. Ахэр мафэ заулэ щыIэнхи ытIанэ Епоным агъэзэжьыщт. АдыгеимкIэ Ахэр ахьэкIагъэх СамбэмкIэ гъэсакIоу Хьэпае Арамбыйрэ Самбэ Iофым пылъэу Тхьакущынэ Эдуардрэ.

Мэзаем и 20-м ку лъэшхэм язэнэкъокъу Мыекъопэ шъолъырым щырагъэжьэщт

Сыд фэдэрэ чIыпIи апхырыкIышъурэ автомобиль лъэшхэр илъэс къэс зыхэлэжьэрэ зэнэкъокъухэр мэзаем и 20-м Мыекъопэ районым щырагъэжьэщтых.

Дышъэ къэзыхьырэм уегъэгугъэ

Урысые Федерацием самбэмкIэ изэнэкъокъу Нижегород хэкум икъалэу Кстово щыкIуагъ. Илъэс 16 — 18 зыныбжьхэр апэрэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх. Адыгэ Республикэм самбэмкIэ икIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ спорт еджапIэ зыщызыгъэсэрэ ЦIыкIу Рэмэзан дышъэ медалыр зэIукIэгъухэм къащыдихыгъ.

Адыгэ ныпыр Японием щагъэбыбэтагъ

Зэхэпхъэгъэ шъхьэзэкъо Дунэе зэIукIэгъухэр панкраимкIэ Токио щыкIуагъэх. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ куп хэтхэу Адыгэ Республикэм икIыгъэ спортсменхэр зэнэкъокъум хэлэжьагъэх. Гъэхъагъэ ашIыгъэу нарт бланэхэм ялъэныкъо гупсэ къызагъэзэжьым, тигуапэу гущыIэгъу тафэхъугъ.

ЕлъэшIыIэ Бислъанрэ Хьатхъохъу Байзэтрэ ТекIоныгъэр Японием къыщахьыгъ

Японием икъалэу Токио зэхэпхъэгъэ шъхьэзэкъо зэнэкъокъухэмкIэ Дунэе зэIукIэгъухэр щыкIуагъэх. Адыгэ Республикэм испортсменхэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх, бэнэпIэ алырэгъухэм текIоныгъэр къащыдахыгъ.

Лъэпсэ пытэр мэбагъо - Дзюдо

ДзюдомкIэ егъэджэн зэIукIэгъоу Мыекъуапэ щыкIуагъэм Урысыем ишъолъыри 10-мэ ябэнакIохэр, тренер-кIэлэегъаджэхэр хэлэжьагъэх. Щылэ мазэм и 4 — 12-м Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт зэхахьэр щызэхащагъ.

Натхъо Бибарс: Илъэ­сы­кIэр илъэс мафэ зэкIэми афэ­хъунэу Тхьэм се­лъэIу

Футбол клубэу ЦСКА-м иешIакIоу Натхъо Бибарс изы­гъэпсэфыгъо мафэхэр Израиль ит адыгэ къуа­джэу Кфар-Камэ щи­гъакIохэзэ гущыIэгъу тыфэхъугъ.

Чемпион нахьыжъым чемпион нахьыкIэм гъэшIуагъэ шIухьафтыныр ритыжьыгъ

Самбэ бэнэнымкIэ гъэсакIоу, дунае чемпион щытыгъэу, Хьэпае Арамбый, 2015 илъэсым Самбэ бэнэнымкIэ дунае чемпион хъугъэу Абазэ Ислам гъэшIуагъэ шIухьафтыныр ритыжьыгъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ «Адыгеим иралли-2015» зэнэкъокъур зэ­рэкIорэм лъыплъагъ

Урысыем и Кубок классическэ раллиимкIэ къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ кIэух зэнэкъокъоу «Адыгеим иралли-2015-рэ» зыфиIорэр Мыекъопэ районым щыкIуагъ. ЗэIукIэгъу шъхьаIэхэр чъэпыогъум и 31-м, шэкIогъум и 1-м зэхащагъэх.

Адыгэ Республикэм щыщ ныбжьыкIэ бэнакIохэм медал 3 къахьыгъ

Урысые Федерацием самбэмкIэ икIэух зэнэкъокъу Нижегород хэкум щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм икIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ спорт еджапIэ зыщызыгъэсэрэ кIалэмэ алырэгъум медалищ къыщахьыгъ,- къетхы гъэзетэу Адыгэ Макъэм.

Ушу-саньда спорт бэнакIэмкIэ ШэкIо Бэлэ апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ

Кавказым и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэIухыгъэ зэнэкъокъу ушу-саньдамкIэ Лабинскэ щыкIуагъ. Адыгэ къэралыгъо университетым и Мыекъопэ къэралыгъо гуманитар колледж щеджэрэ ШэкIо Бэлэ апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ.

Адыгэ Республикэм и Премьер-министр дзюдомкIэ медалхэр къэзыхьыгъэхэм аIукIагъ

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу КъумпIыл Му­рат дзюдомкIэ тренерэу Беданэкъо Рэмэзан ыкIи ащ ыгъэсэхэрэ спортсменхэу Ордэн Андзауррэ ШъэоцIыкIу Рустамрэ мы мафэхэм аIукIагъ. Ащ хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спор­тымкIэ и Комитет итхьаматэу Хьасанэкъо Мурат.

Адыгэ Республикэм ибэнакIоу ШъэоцIыкIу Рустам ятIонэрэ чIыпIэр къыхьыгъ

Урысые Федерацием дзюдомкIэ изэнэкъокъу Красноярскэ щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм ибэнакIоу ШъэоцIыкIу Рустам купэу зыхэтыгъэм ятIонэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ, къетххы адыгэ макъэм.