Newsletter
Name:
E-mail:
Диаспорэ

Адыгэ саем идэхагъэ Ирак хэгъэгум къыщагъэлъагъо

Щылэ мазэм и 27-м, Ирак хэгъэгум щыпсэурэ зэфэшъхьэф лъэпкъ цIыкIухэм ябзылъфыгъэхэр политикэм зэрэхэлажьэхэрэм ыкIи фитыныгъэу яIэхэм афэгъэхьыгъэ зэхахьэ Иракым икъэлашъхьэу Багдад щыкIуагъ. Ащ хэтэу а лъэпкъхэм ябзылъфыгъэ щыгъынхэм афэгъэхьыгэ къэгъэлъэгъон щыIагъ.

Иордание: Джанбэч Зухди Адыгэ хасэ гупчъэм итхьэматэу хадзыгъ

Щылэ мазэм и 14-м, Иордание щыIэ Адыгэ хасэ гупчъэм, щылэ мазэ и I3-м хасэм игъэцэкIакIо купэу хадзыгъагъэхэм зэхэсыгъо иIагъ. Ащ хасэм итхьэматэу хадзыгъ Джанбэч Зухди. Тхьэматэм игуадзэу хадзыгъ Жъажъый Дэхщан Раид . Хасэм

Германием щыIэ Адыгэ шIэныгъэ уплъэкIун институтым тхьэмэтакIэ хадзыгъ

Интернетым щыIэ чылагъо хъагъэу фасебукым къызэрэщатхыгъэмкIэ Германие хэгъэгум ит къалэу Мюнхен щылажьэрэ Адыгэ шIэныгъэ уплъэкIун институтэу "Тим" зыфиIорэм, тыгъэгъазэм и 22-м зэхэсыгъо хэдзынхэр иIагъэх. Ащ институтым

КАФФЕД-р Дунае Адыгэ Хасэ зыфаIорэм дэлэжьэжьырэп

Тыркуем щылажьэрэ хасэу "Кавказ Федерацие" (КАФФЕД) зыфиIорэм исовет, тыгъэгъазэм и 22-м, джапсалъэ къитыгъ. Ащ зэритымкIэ КАФФЕД-м Iофэу къиIэтыгъэхэр Дунае Адыгэ Хасэм ыгъэцакIэхэфэ нэс, зэпхыныгъэхэр КАФФЕД-м Дунае хасэм дыриIэщтхэп.

Америкэм щыIэ Адыгэ хасэм тхьэмэтакIэ хадзыгъ

Тыгъэгъазэм и 4-м, Америкэ Зэгот Хэгъэгухэм ит къалэу Ню-Джерси щыIэ Адыгэ шIушIэ хасэм иунэ хасэм ихэдзынхэр щыкIуагъэх. Ащ хасэм итхьэматэу хадзыгъ Еугъар Руслан. Джащ фэдэу хасэм игъэцэкIакIо куп хэтхэри хадзыгъэх.

Иордание: Адыгабзэм еджэнхэу еджэн (курс) къызэIуахыщт

Тыгъэгъазэм и 12-м 2016-рэ илъэсым щегъэжьагъэу, мэзаем и 12-м 2017-р илъэсым нэс, Адыгабзэм еджэнхэу еджэн (курс) Иорданием щыIэ клубэу Ал-джил Ал-джадидым иунэхэм ащыщэу Кубэ Щэбан ицIэ зыхьырэ унэм щыкIощт.

КАФФЕД-м итхьэматэ Адыгэ Хэкум къырагъэхьэщтэп

Iоныгъо мазэм, Тыркуем щылажьэрэ чылагъо хасэу "Кавказ Федерацие" зыфиIорэм итхьэматэ Хьагъундыкъо Ящар Асланкая Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм щыIагъ. Ар Дунае Адыгэ Хасэ зыфаIорэм изэфэс хэлэжьагъ.

Хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэм Иорданием зэхахьэ щыригъэкIокIыгъ

Чъэпыогъум и 13-м, 2016-рэ илъэсым, дунае хасэу «Хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэ» (CRO) зыфиIорэм Иорданием зэхахьэ щыригъэкIокIыгъ. Ар Амман дэт къэшъуакIо-купэу Алджил-Алджадид зыфиIорэм иунэ щырагъэкIокIыгъ.

Хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэм Иорданием зэхахьэ щишIыщт

Чъэпыогъум и 13-м, 2016-рэ илъэсым, сыхьатэ 19.00-м, дунае хасэу «Хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэ» (CRO) зыфиIорэм Иорданием зэхахьэ щишIыщт. Ар Амман дэт къэшъуакIо-купэу Алджил-Алджадид зыфиIорэм иунэ щырагъэкIокIыщт.

Иордание: Адыгэхэм ащыщэу хьыкумэтым зы министр хэхьагъ, парламентхэм депутат 3 хэхьагъ

Непэ, Iоныгъом и 28-м, Иордание къаралыгъом ихьыкумэткIэ агъэнэфагъ. Ащ Иорданием щыпсэурэ Адыгэхэм ащыщэу, илъэс заулэ ипэкIэ министр щытыгъэу Шыкъым Набих министр культурэу агъэнэфагъ.

КАФФЕД-м хэкум къищэнхэу куп егъэхьэзыры Адыгэ Республикэм имэфэкI тефэу

Тыркуем щылажьэрэ хасэу КАФФЕД зыфиIорэм Адыгэ хэкум къищэнхэу куп егъэхьэзыры. Ахэр Адыгэ Республикэр илъэс 25 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкIым хэлэжьэнхэу ары.

Нарт ТВ

Нарт ТВ

Иордание: ЛIыбзыу Аслан дышъэ медал къыхьыгъ

Iоныгъом и 2-м, Иорданием икълашъхьэ Аман тайкуанду бэнэнымкIэ Иорданием ичемпионат щыкIуагъ. Ащ ныбжьыкIэ купхэмкIэ апэрэ чIыпIэр къыхьыгъ Адыгэ кIалэу ЛIыбзыу Аслан-Налбый.

Иордание: Адыгэхэмрэ Чэчэнхэмрэ парламент хэдзынхэм хэлэжьэщтхэп Къурщэ Амджад хьапсым зэрэчIагъэсырэм пае

ЩышъхьэIум и 13-м, Иорданием щыпсэурэ Адыгэхэмрэ Чэчэнхэмрэ ащыщэу нэбгрэ 150 нахьыбэ Иорданием ипарламент хэдзынхэм хэмылэжьэнхэу тхьапэм яцIэхэр чIадзагъэх. Ахэм ямырэзэныгъэ джащ фэдэу къагъэлъэгъощт Адыгэ кIалэу, дин-лэжьэу Къурщэ Амджад мазэ 2 хъугъэу, мэхькэмэ (суд) амышIэу хьапсым зэрэчIагъэсырэм пае.

Адыгэ щэнхабзэм и махуэхэр Израилым щыIэ адыгэ къуажэ Кфар-Камэ щекIуэкIащ

Бадзэуэгъуэм и 27 – шыщхьэуIум и 2 махуэхэм Израилым щыIэ адыгэ къуажэ Кфар-Камэ щекIуэкIащ Адыгэ щэнхабзэм и дунейпсо фестивалыр.

Черкес Федерацием итхьэматэ Сирие заом ишъхьэ къыхэзыхыжьыгъэ Адыгэхэм адэжь кIуагъэ

Бэдзэогъум и 8-м, Тыркуем щылажьэрэ хасэу "Черкес Федерцие" зыфиIорэм итхьэматэ Бажь Нусрэт-Бащ Сирие заом ишъхьэ къыхэзыхыжьыгъэ Адыгэхэр зыщыпсэурэ кампэу Гази-Интаб кIуагъэ. Ащ щаIукIагъ кампым щыпсэурэ Адыгэхэм ыкIи кампым итхьэматэ. Джащ фэдэу къыщатхы Черкес Федерацием исайт.

Тыркуем Иорданием ащыщ Адыгэ кIэлэцыкIухэр Кфар-Кама ихьакIэх

Бэдзэогъум и 13-м, Тыркуемрэ Иорданиемрэ ащыщ Адыгэ кIэлэцыкIу 30 фэдиз Израил ит Адыгэ къуаджэу Кфар-Кама нэсыгъэх. Ахэр тхьэмафэ заулэ къуаджэм щыIэщтых. Джащ фэдэу къыщатхы Кфар-Кама хасэм фасебукмкIэ нэкIубгъоу щриIэм.

Иордание: Адыгэ динлэжьыр хьапсым чIагъэтIысхьагъ

Мэкъуогъум и 14-м, Иорданием щыщ Адыгэ динлэжьэу Къурщэ Амджад Иордание полициехэм аубыти, къалэу Аман дэт хьапсыгорэм чIагъэтIысхьагъ. Джащ фэдэу къатхы Иорданием щыщ къэбар жъугъэ кIуакIэхэм. Ахэм къызэраIорэмкIэ 2014 иилъэсым Сириемрэ Иракымрэ ащыкIорэ заом Иорданиер хахьэн ыщыкIагъэп къызэриIогъагъэм пае динлэжьыр аубытыгъ.

Адыгэ къуаджэм илIыкIохэр Израил ипарламент кIуагъэх Адыгэ лъэпкъ-гъэкIодыр афаIотэнэу

ЖъоныгъуакIэм и 24-м, Израил ит Адыгэ къуаджэу Кфар-Кама илIыкIохэр Израил ипарламент кIуагъэх Адыгэ лъэпкъ-гъэкIодыр къафаIотэнэу. Джащ фэдэу Кфар-Кама хасэм фасебукым щриIэ нэкIубгъом къыщатхыгъ.

Хъаудэ Аднан пае Адыгэ Хэкупсэхэм Истамбыл митинг щашIыгъ

ЖъоныгъуакIэ и 21-м, шъыгъо-шIэжь мафэм Адыгэ хэкупсэхэм Тыркуем ит къалэу Истамбыл митинг щашIыгъ. Ар илъэс къэс зэрашIырэм фэдэу къырагъэкIокIыгъ ау мыгъэ Хъуадэ Аднан Адыгэ РеспубликэкIэ хьапсым зэрэчIагъэтIысхьагъэм пае, ащ иIофи мы мафэм къаIэтыгъ ыкIи Аднан къатIупщыжьынэу чIэдэуагъэх.

Тятэ пIашэм егъэзыгъэкIэ ябгынагъэ тихэку Iо хэмылъэу тыгъэзэжынэу мафэ къытэкIущт

Тыгъуасэ тихэку тирагъэхьагъэп, пэрыохъу къытфэхъугъэх , ЛАРС гъунапхъэм къэдгъэзэжъынэу итхъухьагъ, ташIокIыщугъэп . Трамыгъэхьэным фэшIыкIэ гушъхьагъу аджы къагъотыгъ, къытпагъотагъэ гушъхьагъухэр, ежъыми яшIощIу хъуштыгъэп. Тинэгу, тинэхэми къакIэплъэшъугъэхэп. Тызшышыри ыкIи 2I ЖъоныгъуакIэм тихэку тызфакIорэри догъу дэдэу яшIэштыгъ.

Сирием щыщ адыгэхэр IэпыIэгъум къыфэджэх

Сирием икъалэу Аллепо ыкIи ащ иIэгъо-благъохэм афэгъэзэгъэ «Адыгэ Хасэм» «Фэйсбук» хъытыу нэкIубгъом къыфэджэныгъэ къырагъэхьагъ. Ащ зэритымкIэ, Адыгэ пстэуми къяджэх Алеппо дэс адыгэхэм псынкIэу къадэIэпыIэнхэу.

ЖъоныгъуакIэм и 21-м Адыгэ хэкупсэхэм Истамбыл митинг щашIыщт

2016-рэ илъэсым, жъоныгъуакIэм и 21-м, сыхьатэ 14.00-м, Адыгэ лъэпкъ-гъэкIодыр ыкIи я хэку къызэрэрафыгъэхэр тыумысынэу Истамбыл и гупчэ шъхьаIэу Таксим щыIэ Урысые лIыкIо унэм ыпашъхьэ тыщыIэщт!

Сирие: Адепо дэс Адыгэхэр дунаем тет Адыгэхэм къяджэх къадэIэпыIэнхэу

Адыгэ активистхэм интернет хъагъэу фасебукым АрапбзэкIэ тхыгъэу къырагъэуцуагъэм зэритымкIэ Сирием ит къалэу Алепо щыIэ Адыгэ хасэм игъэцэкIакIо-куп дунаем тет Адыгэ пстэуми къяджэх Алепо дэс Адыгэхэм псынкIэу къадэIэпыIэнхэу. Тхыгъэм кIэкIэу къыщатхы Алепо дэсхэм яIофхэр дэйдэдэу зэрэщытыр.

Къалэу Самсун итхьэматэ Иорданием щыIэ Адыгэ хасэ гупчъэм къэкIуагъ

Тыркуем ит къалэу Самсун итхьэматэ ЛIыщэ Юсуф мэлылъфэгъум и 26-м Иорданием щыпсэурэ Адыгэхэм яхьэкIагъ. Джащ фэдэу Тыркуем щылажьэрэ гъазетэу Милиет зыфиIорэм къетхы.

Израилым культурэмкIэ иминистр Адыгэ къуаджэм къэкIуагъ

ХьакIэм пэгъокIыгъ Кфар-Кама хасэм итхьэматэу Нэпсэу Закарие. ХьакIэр къуаджэм дэт музием ащагъ ыкIи Адыгэ лъэпкъым итхыдэ къыфаIотагъ, Адыгэхэм къыкIаныгъэ Iэмэпсымэхэр рагъэлъэгъугъ. ЫтIанэ музием дэт утыкIум Кфар-Кама икъэшIуакIо купэу "Типпсэ" къэшIуагъ. Министрэри купым хахьи дахэу къадэшъуагъ.

Сирим и парламент Адыгэ нэбгри 2 хэхьагъ

Мэлылъфэгъум и 13-м Сирие Араб республикэм и парламент хэдзынхэр щыIагъэх. Мэлылъфэгъум и 16-м макъэу дадзагъэхэм япчъыжьын аухыгъ. Мин 3 нахьыбэ деупутат хъунэу зыкъигъэлъэгъуагъ. Ахэм ащыщэу 250 парламентым хэхьэщтхыр.

Тыркуем щыщ Адыгэ бизнесменхэр Кфар-Кама ихьэкIагъэх

Мэлылъфэгъум и 14-м щегъэжьагъэу и 16-м нэс Тыркуем щыщ Адыгэ бизнесмен куп Израили ит Адыгэ къуаджэу Кфар-Кама щыIагъэх. Бизнесменхэм ямызакъоу лъэпкъ Iофым пылъхэри нэмыкI Iофхэм апылъхэри хьакIэхэм ахэтыгъэх. Джащ фэдэу Кфар-Кама хасэм фасебукымкIэ инэкIубгъо къыщатхыгъ.

Адыгэ Нахьыжъ Хасэм илIыкIохэр Иорданием ипремер министр IукIагъэх

ЛIыкIохэм япащэу ШкIахъо Хьадж Аднан премер министрым тхьэуегъэпсэу рыIуагъ Иорданием ипарламент депутатхэр хадзыным фэгъэхьыгъэ законымкIэ Адыгэхэм ящэнэрэ депутат чIыпIэр яIэнэу зэрэдэлэжьагъэм.

Европэм щыпсэурэ Адыгэхэр Германием ит къалэу Мюнхин щызэрэугъоигъэх

Европэм щыпсэурэ Адыгэхэм я культурэ зэхахьэ непэ гъэтхапэм и 25-м Германием ит къалэу Мюнхин щырагъэжьагъ. Ар мафэ 3 кIощт, гъэтхапэм и 27-м нэс.