Newsletter
Name:
E-mail:
ЗекIо

ИлъэсыкIэ мафэхэм турист мин 100 фэдиз Адыгэ Республикэм къэкIогъагъэх

Тыгъэгъазэм и 20-м (2016) щегъэжьагъэу щылэ мазэм и 10-м (2017) нэс, турист мин 100 фэдиз загъэпсэфынэу Адыгэ Республикэм къэкIогъагъэх. Джащ фэдэу къыIуагъ Адыгэ Республикэм туризмымкIэ икомитет хэт специалист шъхьэIэу ШъэоцыкIу Муратэ.

ЗекIо (туризм): Адыгэ Республикэмрэ Краснодар краимрэ зэзэгъыныгъэм кIэтхагъэх

Адыгэ Республикэмрэ Краснодар краимрэ къушъхьэ тешъоу Лэгъо-Накъэ зыгъэпсэфыпIэ-зыгъэхъужьыпIэ зэхэт зэдыщагъэпсынэу зызэзэгъыгъэхэр илъэситIу мэхъу.

Зы­гъэ­псэфакIо мин 400 фэдиз Адыгэ Республикэм мыгъэ къэкIощтых

Адыгэ Республикэм зы­гъэ­псэфакIо къэ­кIорэ цIыфхэм япчъагъэ илъэс къэс къыхэхъо. Мыгъэ нахь цIы­фыбэ къэкIонэу мэгугъэх.

Адыгэ Республикэр туризмымкIэ мыхъопсапIэу зэралъытагъэм дырагъаштэрэп

Адыгеир туризмым ылъэныкъокIэ хъопсапIэу щымытэу зэралъытагъэмкIэ кIэлъыплхакIохэри, туристхэри, хэкум исыбэхэри емызэгъхэу къыхагъэщы. Мыщ фэдэ АдыгеимкIэ туризмым ищытыкIэ лъэгапIэ езытыгъэ уплъэкIун гупчэу «Рейтинг» зыфиIорэм кIэуххэр къыдигъэхьагъэх журналэу «Зыгъэпсэфыныгъэр УрысыемкIэ» зыцIэм.

Тыгъэгъазэм и 12-м Лэгъо-Накъэ кIымэфэ фестивал щызэхащэщт

КIымафэр къэблагъэ. Тикъушъхьэхэм защагъэпсэфыныр зикIасэхэмкIэ ар гушIуагъо. Адыгеим щызэхэщэгъэ туроператорхэм, зыгъэпсэфыпIэхэм цIыфхэм кIымафэм зызэращарагъэгъэпсэфыщтым зыфагъэхьазыры. Ащ егъэжьапIэ фэхъущт тыгъэгъазэм и 12 - 13-м къушъхьэтешъоу Лэгъо-Накъэ щызэхащэщт кIымэфэ фестивалыр.

Адыгэ республикэм ит псэупIэу Дахъо дэжь фестивалэу «Лэгъо-Накъ: ХьакIэщ» зыфиIорэр щыкIуагъ

БлэкIыгъэ шэмбэтым Мыекъопэ районым ит псэупIэу Дахъо дэжь этнографическэ фестивалэу «Лэгъо-Накъ: ХьакIэщ» зыфиIорэр щыкIуагъ. Ижъырэ лъэхъаным къыщегъэжьагъэу адыгэхэм шэн-хэбзэ дахэу ахэлъхэр хьакIэхэм къарагъэлъэгъугъ.

Фестивалэу «Лэгъо-Накъ: ХьакIэщ» фэгъэхьыгъэ пресс-конференцие Мыекъуапэ щыкIуагъ

Бэдзэогъум и 25-м Мыекъопэ районым ит псэупIэу Дахъо щыкIощт фестивалэу «Лэгъо-Накъ: ХьакIэщ» зыфиIорэм фэгъэхьыгъэ пресс-конференцие мы мафэхэм Мыекъуапэ щыкIуагъ.

«Интерралли Шъхьэгуащэ 2015» мэлылъфэгъум и 27-м ы­ублэщт

«Интерралли Шъхьэгуащэ-2015-рэ» зыфиIорэ спорт-зекIо джэгуныр мэлылъфэгъу мазэм и 27-м къыщы­ублагъэу жъоныгъокIэ мазэм и 3-м нэс Мыекъопэ районым ипсэупIэу ХъымыщкIэй дэжь щыкIощт. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхахьэм Адыгэ Рес­публикэм и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат къыщыгущыIагъ.

Махуэ зыбжанэм Iуащхьэмахуэ лъапэ цIыху мин бжыгъэхэр щызэблэкIащ

Иужьрей зыгъэпсэхугъуэ махуищым Iуащхьэмахуэ лъапэ и Азау хуейм цIыху Iув щыIащ. КъызэрабжамкIэ, ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэр щагъэлъэпIа лъэхъэнэмрэ абы хуэза зыгъэпсэхугъуэ махуэхэмрэ къриубыдэу зи нэгу зезыгъэужьа туристхэр мини 7-м щIегъу.

Пшысэм къыхэхыгъэ нэфапI - ЗекIоным фэгъэхьыгъэ тхыгъэ

ЗекIоным ылъэныкъо Адыгеим аужырэ илъэсхэм нахь зыщиушъомбгъугъ. ЗекIохэм яфэIо-фашIэхэр зыгъэцакIэхэу пстэумкIи предприятии 165-рэ республикэм ит. Илъэс заулэкIэ узэкIэIэбэжьмэ Iоф зышIэщтыгъэхэм ар фэдитIукIэ анахьыб. Тишъолъыр, анахьэу Мыекъопэ районым икъушъхьэхэм, защызыгъэпсэфынэу къакIохэрэр къызщыуцущтхэ хьакIэщхэм ыкIи ахэм чIыпIэу яIэхэм япчъагъи хэхъуагъ. Ахэр зэрэзэтегъэпсыхьагъэр,...

2014 илъэсым турист 325,000 фэдиз Адыгэ республикэм къэкIуагъэх

ПэшIорыгъэшъэу къызэралъы­та­гъэмкIэ, икIыгъэ илъэсым Адыгэ Республикэм зыщызгъэпсэфыгъэхэр нэбгырэ мин 325-рэ мэхъух, ар ыпэрэ илъэсым ипчъагъэхэм анахьыб. Илъэ­сыкIэ къихьагъум илъэхъан изакъоу зыгъэпсэфэкIо мини 100 фэдиз ти­къушъхьэхэм ащыIагъ.

2015 - 2016-рэ илъэсхэм Мыекъуапэ къэлэкIоцI зекIон щагъэпсыщт

Ащ фэгъэхьыгъэ проектэу «Мыекъуапэ ижъогъо 12» зыфиIорэр Адыгэ Республикэм зекIонымрэ зыгъэпсэфы­пIэхэмрэкIэ и Комитетрэ псэ­олъэшIыным, транспортым, псэ­упIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтхэм я Министерствэрэ зэхагъэуцуагъ. Проектым Урысые Федерацием культу­рэмкIэ и Министерствэ игрант къыхьыгъ, ащ игъэцэкIэн пэIуагъэхьанэу сомэ миллион 20 Адыгеим къыфатIупщыщт.

Адыгэ Республикэм зекIонымкIэ ипащэу Къэлэшъэо Инвер дашIыгъэ зэдэгущыIэгъур

Илъэс къэс цIыфхэм, IофшIапIэхэм, къулыкъу зэфэшъхьафхэм гъэхъагъэу ашIыгъэхэр зэфахьысыжьых, яIофшIэн осэ гъэнэфагъэ фашIы. Адыгеим иэкономикэ хэпшIыкIэу къэзыIэтын зылъэкIыщт Iофыгъохэм ащыщэу зекIонымкIэ Iофхэм язытет цIыфхэм зэрашIогъэшIэгъоныщтыр къыдэтлъыти, Адыгэ Республикэм зекIонымрэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэкIэ и Комитет ипащэу Къэлэшъэо Инвер гущыIэгъу тшIыгъэ.

ЗекIо-шIыкIэхэр

ЗекIо-шIыкIэхэр

Адыгэ Республикэм шъукъеблагъ - Видео

Адыгэ Республикэм шъукъеблагъ - Видео

Адыгэ Хэку - Видео

Адыгэ Хэку - Видео

Хъымыщкlэй дэт чъыгым илъэс 150 ехъу ыныбжь

Адыгэ республикэм ит къуаджэу Хъымыщкlэй ыкlыб мы чъыг тфэир къыщэкlы. Илъэси 150-м ехъу ыныбжьэу къалъытэ. Чъыгым итеплъэ а чlыпlэм ихъышъэ ишыхьат фэд.

Али-Бэрдыкъуэ деж къызэIуахащ адыгэ тхыдэ-этнографие музей

Къэрэшей-Шэрджэсым и Али-Бэрдыкъуэ къуажэм деж къызэIуахащ адыгэ тхыдэ-этнографие музей, Кавказ зауэжьым хэкIуэдахэм я фэепль –комплексым хэтыу.

Хэкум ыкIи хэхэсым щыщ Адыгэхэр зэгъусэхэу Iуашъхьэмафэ дэкIоягъэх

Бэдзэогъум и I8-м 2013, мэфэку мафэм, сыхьатэ 11.00-м Адыгэ хэкум ыкIи хэхэсым щыщ Адыгэ нэбг I2 зэгъусэхэу Iуашъхьэмафэ ишъхьэдэдэ (5642 м) Адыгэ ныпыр щагъэIагъ.