Newsletter
Name:
E-mail:
Адыгэ Экономикэ

Адыгэ Республикэм нахьыбэу къыхалъхьаным зэфэшъхьэф къулыкъухэм Iоф зэрашIэрэм Премьер-министрэ ыгъэразэрэп

УФ-м ишъолъырхэм инвестициехэр къазэрэхалъхьэрэр къэзыушыхьатырэ лъэпкъ рейтингым хэхьэрэ лъэныкъо анахьышIухэр Адыгеим къыщыдэлъытэгъэнхэм фэгъэзэгъэ штабым изэхэсыгъоу бэмышIэу щыIагъэм Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат тхьамэтагъор щызэрихьагъ. Стратегическэ инициативэхэмкIэ Агентствэм (АСИ) илъэс къэс ащ фэдэ рейтингыр зэхегъэуцо.

Сирием къэкIырэ хэтэркIхэмрэ пхъэшъхьэ-мышъхьэмрэ АдыгеимкIэ Урысыем къихьащтых

Адыгэ Республикэм ит хъызмэтшIэпIэ инэу «Адыг-Юрак» зыфиIорэм (зиер Пэнэшъу Аслъан) хэтэркIхэмрэ пхъэшъхьэ-мышъхьэмрэ Сирием къырищхэзэ ышIыщт. Ар зэзэгъыныгъэхэу Урысыемрэ Сириемрэ лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкэ зэдыряIэм ащыщ.

Адыгэ бизнесменхэм я зэIукIэ (форум) Истамбул щыкIуагъ

Чъэыогъум и 10-м Истамбул дэт хьакIэщэу Кроун Плазэ зыфиIорэм Адыгэ Бизнес зэIукIэ (форум) щыкIуагъ. Ащ хэлэжьагъэх, Тыркуем, Иорданием, Израил, Европэм, Канадэм ыкIи Адыгэ хэкум ащыщ бизнесменхэр. Джащ фэдэу фасебоокум инэкIубгъохэм ащыщгорэм кIэкIэу къыщатхыгъ ыкIи ащ сурэтхэри ригъусэу къырагъэуцуагъ. Мы зэIукIэм ехьылIагъэу нахь игъэкIотыгъэу ТIуапсэ Пресс къытхыщт мы къакIорэ мафэхэм.

Жэпуэгъуэм и 10-м Адыгэ Бизнес дунейр Тыркум щызэхуос

Тюркие Достлук Кулюплери Платформу зи фlэщыгъэцlэ Тыркум щыlэ зэныбжьэгъуныгъэ кулбхэм я зэгухьэныгъэ Платформым жэпуэгъуэм и 10-м Тыркум и Истамбул къалэ деж зэхуэс щищlынущ.

Къэрэшей-Черкесым къыщызэрагъэпэщащ «Деловая Черкесия»

Къэрэшей-Шэрджэсым и деж къыщызэрагъэпэщащ «Деловая Черкесия» зи фIэщыгъэцIэу, адыгэ хыхьэхэкI зиIэхэм я зэгухьэныгъэ

Экономикэр зыпкъитыныгъэм фэIорышIэрэ комиссием зэхэсыгъо иIагъ

Адыгэ Республикэм экономикэ ыкIи социальнэ зыпкъитыныгъэ илъыным фэIорышIэщт комиссиеу зэхащагъэм зэхэсыгъо тыгъуасэ иIагъ. Ар зэрищагъ Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат.

Тыркуем къикIыгъэ лIы­кIохэр Адыгэ Республикэм къэкIогъагъэх

Урысыемрэ Тыркуемрэ азыфагу илъ зэпхыныгъэр агъэпытэным, студентхэмкIэ зэхъожьынхэм фэшI мэфипшIым къыкIоцI Тыркуем къикIыгъэ лIы­кIохэм Урысыем ичIыпIэ зэфэшъхьафхэр къа­кIухьагъэх. Москва, Санкт-Петербург, Казань ахэр ащыIагъэх. Адыгэ Республикэми мы мафэхэм ­къэсыгъэх.

Адыгеим и Премьер-министрэ шIэныгъэлэжь-экономистхэм аIукIагъ

IэкIыб хэгъэгухэм экономикэм ылъэныкъокIэ политикэу зэрахьэрэм ифэмэ-бжьымэ дэй анахьэу къызщатырихьэрэ лъэ­хъаным экономикэм зыпкъ итэу хэхъоныгъэ егъэшIыгъэн зэрэфаем зыщытегущыIэгъэхэ зэхэ­сыгъом хэлэжьагъэх экономикэмрэ гъэсэныгъэмрэ хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным епхыгъэ Iофыгъо­хэм апылъ министрэхэр, республикэм инаучнэ учреждениехэмрэ иапшъэрэ еджапIэхэмрэ ялIыкIохэр.

ТхьакIущынэ Аслъан Тыркуем къикIыгъэ лIыкIохэм аIукIагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан Тыркуем ит къалэу Инегелэ къикIыгъэ лIыкIо купэу тилъэпкъэгъухэри зыхэтыгъэм тыгъуасэ IукIагъ.

Узэрыпсэушъущтыр лъэгапIэр Адыгеим исхэм зыхамышIэу къыхагъэщы

АдыгеимкIэ узэрыпсэушъущтым иычIэгърэ лъэгапIэр сомэ 300 фэдизкIэ щыхагъэхъуагъ. Ащ ипчъагъэ джырэкIэ сомэ 7I00 къехъу. Пенсием щыIэхэм апае мы пчъагъэр сомэ 6000 кIэхьэ. Узэрыпсэушъцщтым иычIэгърэ лъэгапIэ къалъытэ шхыныгъохэм, пкъыгъохэм, фэIо-фашIэхэм, ауасэхэм, етIанэ ахъщэ угъоинхэмрэ къыапкъырыкIхэу.

Шъхьэлахъо Азмэт: «Хэхъоныгъэ инхэр тшIынхэм тапэкIи тыфэбэнэщт»

Тэхъутэмыкъое районыр Адыгеим имуниципальнэ образованиехэм анахь ин, экономическэу анахь зызыушъомбгъухэрэм ащыщ. Хэхъоныгъэу яIэхэм, ягу­хэлъхэм защыдгъэгъуазэмэ тшIоигъоу джырэблагъэ зыIуд­гъэкIагъ район администрацием ипащэу Шъхьэлэхъо Азмэт.