Newsletter
Name:
E-mail:
Адыгэ УпчIэ

Адыгэмэ Романие хэгъэгум зыфагъэзагъ Адыгэ лъэпкъ гъэкIодыр ыщтэнэу

Адыгэ хэгъэгупсэхэм я сайт (Cherkessia.net) зэритымкIэ, тыгъэгъазэм и 1-м, 2015 илъэсым, Адыгэ нэбгрэ 239-м яцIэхэр зычIэдзагъэ джэпсалъэ Романие хэгъэгум фагъэхьыгъ. Ащ Романием ипащэхэм зыфагъазэ, Урыс империем я 19-рэ лъэшIэгъум Адыгэхэм лъэпкъ-гъэкIодэу къаришIэлIагъэр ащтэнэу.

Лъэпкъ гъэкIуэд упщIэр къыщаIэтащ Мюнхен и деж

2016 гъэм и гъатхэпэ мазэм и махуэхэу 28-26хэм ирихьэлIэу Мюнхен дэт шэрджэс щIэныгъэ къэхутакIуэ институт «TIM» зи фIэщыгъэцIэм игугъэщ Германием и деж шэрджэс лъэпкъ гъэкIуэдым теухуауэ къэралзэхуаку конференц щригъэкIуэкIыну. А хъыбарыр къитащ «Натпресс» хъыбарыбэ Iэмалым.

Молдовэ хэгъэгум Адыгэ лъэпкъ гъэкIодыр ыщтэнэу джэпсалъэ фагъэхьыгъ

Cherkessia.net сайтым зэритымкIэ щышъхьэIум и 27-м, 2015 илъэсым, Адыгэ нэбги 192-м яцIэхэр зычIэдзагъэ джэпсалъэ Молдовэ хэгъэгум фагъэхьыгъ. Ащ Молдовэм итхьэматэхэм зыфагъазэ лъэпкъ-гъэкIодэу Адыгэхэм я 19 лъэшIэгъум Урыс империем къаришIэлIагъэр ащтэнэу.

Истоние Парламентым Адыгэхэр къырегъэблаэх Адыгэ лъэпкъ-гъэкIодым тегущыIэнхэу

Адыгэ хэгъэгупсэхэм я сайт Cherkessia.net къызэритырэмкIэ Истоние ПарламентымкIэ IэкIыбым дэлажьэрэ комитетым исекритарэу Биргит Кирд-Липик егъэблэгъэ тхылъ къыфригъэхьыгъ Адыгэ хэгъэгупсэхэм я спикирэу Къэрдан Мурат Елдемир. Тхылъым мыщ фэдэу ит:

Шъыгъо-шIэжь мафэм ыхэгъэунэфыкIын хэлажьэхэрэр илъэс къэс нахьыбэ мэхъу

ЖъоныгъуакIэм и 21-м, 2015 илъэсым, Адыгэхэр зыщыпсэуэрэ лъэныкъо пстэуми (Хэкур, Хэхэсыр) Урыс-Адыгэ заом фэгъэхьыгъэ шъыгъо-шIэжь мафэр хагъэунэфыкIыгъ. КъызэрэлъагъорэмкIэ илъэс къэс мы мафэм ыхэгъэунэфыкIын хэлажьэрэр нахьыбэу мэхъу.

ЖъоныгъуакIэм и 21-р Шъыгъо-ШIэжъ маф

Адыгэ хэкумкIэ, Адыгэ республикэм, Къэбэртае-Бэлкъар республикэм ыкIи Къэрэщай-Черкес республикэм, мы мафэр официалнэу хагъэунэфыкIы. Адыгэ хэкум изэфэшъхьэф шъолъырхэм ыкIи къалэхэм ащыпсэрэ Адыгэхэм, мы мафэр хагъэунэфыкIы. Ахэр: Хы-Iушъо щапсыгъэр, къалэу Шъачэ, къалэу ТIуапсэ, къалэу Краснодар, къалэу Армавир, Успинск шъолъырэр, Мэздэгу шъолъырэр ыкIи нэмыкIхэр.

Адыгэ 175-м Истонием зыфагъэзагъ Адыгэ лъэпкъ гъэкIодыр ыщтэнэу

Cherkessia.net сайтым зэритымкIэ жьоныгъуакIэм и 8-м, 20I4 илъэсым, Адыгэ нэбги 175-м яцIэхэр зычIэдзагъэ джэпсалъэ Истоние хэгъэгъэгум фагъэхьыгъ. Ащ Истонием ипащэхэм зыфагъазэ лъэпкъ-гъэкIодэу Адыгэхэм я 19 лъэшIэгъум Урыс империем къаришIэлIагъэр ащтэнэу.

Путиным ермэлыхэм къащыщIар геноциду къелъытэ, ауэ адыгэхэм я геноцидым теухуауэ зыри жиIэкъым

ИлъэсищэкIэ узэIэбэкIыжмэ, Уэсмэн Пащтыхьыгъуэм щыгъуэ, армянхэм къащыщIар ягу къыщагъэкIыж фэеплъ махуэм, мэлыжьыхьым и 24-м, Ереван деж къыщыпсэлъащ Путин Владимир. Абы жиIащ лъэпкъгъэкIуэд Iуэхухэр ауэми бгъэзахуэ мыхъуну.

Мурзэкъан Абубэчыр: КъытщыщIар къэралхэми цIыхухэми ящIэн хуейщ

Адыгэ жылагъуэ IуэхущIакIуэхэм, 145 IэщIэдз щIэлъу тхыгъэ ирагъэхьащ Литва къэралыгъуэм, адыгэхэм 19 лIэщIыгъуэм къыращIылIа геноцидыр къащтэну елъэIуу. А тхыгъэр хуэгъэзащ Литвам и президент Грибаускайте Дале, къэрал сеймым и спикер Граужинене Лорете, премьер-министр Буткявичюс Альгирдас сымэ. Тхыгъэр абы егъэхьын хуейуэ жэрдэм къыхэзылъхьар "Адыгэ хэкупсэхэ" жыхуиIэ къэралыбэ зыщIэхъеиныгъэр...

Адыгэхэм Литвэм зыфагъэзагъ Адыгэ лъэпкъ-гъэкIодыр ыщтэнэу

Я 18-рэ ыкIи я 19-рэ лIэшIэгъухэм ти Адыгэ хэгъэгу ичIыгу ыштэным пай Урысые империем адыгэ лъэпкъым инахьыбэр зыщагъэкIодыгъэ лъэпкъгъэкIодыр къытишIылIагъ. Къэнэжьыгъэхэри лIыгъэкIэ ичIыгу рафыгъэх. Ахэр рафы зэхъуми урысые империем зэрихъухьагъэм тетэу минишъэ пчъагъэхэр лIагъэх. Урысые Империем «адыгэхэр арэп ищыкIэгъагъэр, адыгэмэ ячIыгу» ары.

Адыгэхэм лъэпкъ гъэкIод зэрашIылIагъэр ащтэгъэн фай, Адыгэ хэгъэгур икIэрыкIэу гъэпсыжьыгъэн фай!

ЖъоныгъуакIэм и 21, Адыгэмэ лъэпкъгъэкIод зэрашIылIагъэмрэ ичIыгу зэрэрафыгъэмрэ илъэс 147-рэ зэрэхъугъэм ипэгъокI ыкIи Адыгэ хэгъэгум иджыри зы лъэбэкъукIэ нахь пэблагъэ тызэрэхъугъэм имафэу щыт.

Адыгэхэм Украинэм зыфагъэзагъ Адыгэ лъэпкъ-гъэкIодыр ыщтэнэу

Я 18-рэ ыкIи я 19-рэ лIэшIэгъухэм ти Адыгэ хэгъэгу ичIыгу ыштэным пай Урысые империем адыгэ лъэпкъым инахьыбэр зыщагъэкIодыгъэ лъэпкъгъэкIодыр къытишIылIагъ. Къэнэжьыгъэхэри лIыгъэкIэ ичIыгу рафыгъэх. Ахэр рафы зэхъуми урысые империем зэрихъухьагъэм тетэу минишъэ пчъагъэхэр лIагъэх. Урысые Империем «адыгэхэр арэп ищыкIэгъагъэр, адыгэмэ ячIыгу» ары.

Лъэпкъ-гъэкIодым икъэштэн еплъыкIэ зэфэшъхьэфхэр щыIэх

Украинэм ипарламент адыгэ лъэкъгъэкIодыр къаштэнымкIэ лъэIу зэрэфырагъэхьыгъэм теуфагъэу еплъыкIэ зэфэшъхьафых ежь адыгэхэм азфагу къекIокIрэр. КIэлъэIум кIэтхагъэхэм ащыщ Адыгеим щыщ журналистэу ЩэшIэ Аслъан

Украинэм Адыгэ лъэпкъ гъэкIодыр ыщтэнэу джэпсалъэ фагъэхьыгъ

ИА НатПресс (natpress.info) къызэритырэмкIэ жьоныгъуакIэм и 20, 2014 илъэсым, Урыс-Адыгэ заор заухыгъыр илъэс 150 зэрэхъугъэм тефэу, зэфэшъхьэф организацие куп зэхэтхэу, Адыгэ лъэпкъ гъэкIодым икъэштэн фэгъэхьыгъэ джэпсалъэ Украинэм иIэшъхьэтет Турчинов Александр фагъэхьыгъ. Джэпсалъэр бзищыкIэ тхыгъэ, Адыгабзэ, Урысбзэ ыкIи Украинбзэ.

Абдуллахь Гул: Адыгэхэм я гукъаор сэри адэсэщэкIы

ЖъоныгъуакIэм и 24-м Тыркуем ипрезидент Абдуллахь Гул Кавказ хасэхэм яфедерацие итхьэматэ Ящар Асланкая жъоныгъуакIэм и 21-м, шъыгъо-шIэжь мафэм фэгъэхьыгъэ тхьапэ къыфигъэхьыгъ. Ащ Адыгэхэм гукъаоу яIэр сэри адэсэщэкIы Гул къыщеIо.

Израиль ит Черкес Конгресс Парламент Грузием фэтхагъ

Урыс-Черкес заом ыпкъ къикIэу 1763-1864 илъэсхэм ти лъэпкъы и хэгъэгур шIокIодыгъ, джырэ нэси, черкесхэу (адыгэхэу) Кавказ кIыбым 90% щэпсэу, Кавказым къинагъэхэри, зы Адыгэ лъэпкъэу щытхэу зы лъэпкъыбзэ яIэ пэтзэ IэрышIэкIэ зэхэдзыгъэхэу лъэпкъиплIы хъухэ фэдэу Федерацие субъект зыфаIохэри-хым ыкIи Федеральный округ зыфаIори-тIум арипхъахьыгъэхэу ары.