Newsletter
Name:
E-mail:
Адыгэ Хабзэ

Адыгэ илъэсыкIэ – Гъэтхапэм и 1, 10117 илъэс (21-22 март, 2016)

Адыгэхэм ижъыкIэ, илъэсым чэщымрэ мафэмрэ я кIыхьыгъэ зэфэдизэу зыхъукIэ ытIанэ мафэм хахъоу зыублэрэм щегъэжьагъэу илъэсыкIэ къихьагъэу алъытэщтыгъэ ыкIи а мафэр гъэтхапэм иапэрэ мафэу алъытэщтыгъэ.

Мэлылъфэгъум и 25-м Адыгэ Ныпым и Мафэ Адыгэхэм ХагъэунэфыкIыщт

2010 илъэсым къыщегъэжьагъэу Адыгэ ныпым и мафэ мэлылъфэгъум и 25-р мэфэкI мафэу Адыгэхэм хагъэунэфыкIы. Адыгэ республикэм мы мафэр официалнэу хегъэунэфыкIы. Къэбртае-Бэлкъар республикэм, Къэрэщай-Черкес республикэм ыкIи Краснодар шъолъырым щыIэ зэфэшъхьэф Адыгэ хасэхэм мы мафэр хагъэунэфыкIы. Джащ фэдэу хэхэсым щыIэ зэфэшъхьэф Адыгэ хасэхэм мы мафэр хагъэунэфыкIэу аублагъ.

Мэкъуогъум и 13 - ГукъэкIыжь Маф

Мэкъуогъум и 13-м 1861 илъэсым Шъачэ Адыгэ лъэпкъ зэфэс щыIагъ. Ащ Адыгэ хэгъэгур илъэс мин пчъагъэ хъугъоу шъхьэфитэу зэрэщытым ыкIи хэгъэгу гъэпсыкIэ Адыгэ хабзэм тетэу зэриIэм фэшъуащэу, дунаем тет хэгъэгухэр къыдезэкIонхэм фэгъэхьыгъэу джэпсалъэ щащтэгъагъ ыкIи зэфэшъхьэф хэгъэгухэм зафагъэзэгъагъ.

Гъэтхапэм и 22 (Март) Адыгэ илъэсыкIэ

Адыгэхэм ижъыкIэ, илъэсым чэщымрэ мафэмрэ я кIыхьыгъэ зэфэдизэу зыхъукIэ ытIанэ мафэм хахъоу зыублэрэм щегъэжьагъэу илъэсыкIэ къихьагъэу алъытэщтыгъэ ыкIи а мафэр гъэтхапэм иапэрэ мафэу алъытэщтыгъэ.