Newsletter
Name:
E-mail:
Адыгэ Хэку

ЛIымыщэкъо Рэмэзан Адыгэ Республикэм щыIэ Адыгэ хасэм итхьэматэу хадзыгъ

Щылэ мазэм и 28-м, Адыгэ Республикэм щылажьэрэ чылагъэо хасэу "Адыгэ Хасэ - Черкес Парламент" зыфиIорэм изэфэс Мыекъуапэ дэт филармонием щыкIуагъ. Ащ цIыф 1000 фэдизрагъо чIэсыгъ. Ахэм ащыщэу 400-м тэкIу нахьыбэр хасэм илIыкIохэу къалэхэм ыкIи къуаджэхэм къарикIыгъэхэр арых.

КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм илIышъхьэ IэнатIэр ыхьыгонэу агъэнэфагъ

Щылэ мазэм и 12-м, Урысие Федерацием ипрезидентэу Путин Владимирэ Адыгэ Республикэм илIышъхьэ IэнатIэм фэгъэхьыгъэу указэ (унашъо) ыщтагъ.

Адыгабзэм иIофкIэ Адыгэ Республикэм ипащэхэм зафагъэзагъ

Адыгэ Республикэм щылажьэрэ Мыекъопэ Адыгэ Хасэ зыфиIорэм Адыгэ Республикэм илIышъхьэ, Адыгэ Республикэм ипремер-министр ыкIи Адыгэ республикэм ипарламент итхьэматэ джэпсалъэхэр афрагъэхьыгъэх.

06.12.2016 - Москвэ: Адыгэ зэхахьэм Кущэ Ким къыщыгущыIэщт

Тыгъэгъазэм и 6-м, чылагъо хасэу "Адыгэмэ Я Дунай" зыфиIорэм пчъыхьэ зэхахьэ Москвэ къыщыригъэкIокIыщт. Ащ къыщыгущыIэнэу къырагъэблэгъагъ чылагъо-

Хы Iушъо Шапсыгъэм щыщ къэшъуакIо купэу "Нартхэр" апэрэ чIыпIэр къихьыгъ

Чъэпыогъум и 26-м, къалэу Санкт-Петербург Урысие Федерацием щыпсэурэ лъэпкъхэм якъашъохэм язэIухыгъэ зэнэкъокъу щыкIуагъ. Ащ апэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ хы Iушъо

Мыекъопэ хасэ Адыгабзэмрэ экологиемрэ яIоф къиIэтыщт

Адыгэ Республикэм щылажьэрэ Мыекъопэ Адыгэ Хасэм игъэцэкIакIо куп изэхэсыгъо шIэкIогъум и I7-м Мыекъуапэ щыкIуагъ. Ар зэрищагъ хасэм итхьэматэу Цундышк Заурбый. Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх гъэцэкIакIо купым хэтхэу Къоикъо Асланбый, Щэуджэе Беслан, Бгъанэ Алый, Коблэ Сергей, Аджыр Аслан. Мыхэм анэмыкIэу

Мыекъопэ къэлэ хасэм изэхэсыгъо Iофыгъуищ къыщаIэтыгъ

Адыгэ Республикэм щылажьэрэ Мыекъопэ къэлэ хасэм игъэцэкIакIо куп изэхэсыгъо, шэкIогъум и 10-м Мыекъуапэ щыкIуагъ. Ар зэрищагъ хасэм итхьэматэу Цундышк заурбый. Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх: Къоикъо Асланбый, Мэлгощ Нурдин, Коблэ Сеогей, Бгъанэ Алый, Шэуджэн Беслан, Аджыр Аслан.

фондэу «КIэн»: «Тыгъужъыкъо Къызбэч» - ТхылъыкIэ къыдэкIыгъ

ТхакIоу ГъукIэлъ Нурбыйы ытхыгъэу тхылъыкIэ фондэу «КIэн» къыдигъэкIыгъ. Поэмэхэр, рассказхэр, усэхэр зыдэт тхылъым авторыр зэреджагъэр «Тыгъужъыкъо Къызбэч». Тхылъыр зыщыхаутыгъэр Мыекъуапэ дэт тхылътедзапIэу «Полиграф-Юг». Ащ нэкIубгъу 183 фэдиз дэт, иформат 84*108/32.

Хэкум къэзыгъэзэжьыгъэ Адыгэ кIалэу лажьэ зимыIэр хьапсым чIадзагъэу чIэс

Адыгэ Хэкум къэзыгъэзэжьыгъэ Адыгэ кIалэу, Сирие заом къыхэкIыжьыгъэу, Адыгэ Республикэм ит къуаджэу Мамхыгъэ щыпсэущтыгъэу, Бэлкъар Мухьамад, щышъхьэIум и 29-м, хьыкумэт къулыкъухэм аубыти къалэу Ростов-На-Дон ащи хьапсым чIагъэтIысхьагъ Урысие Федерацием рафыным пае. Ау КIалэр джыри Урысие

Къэрэщай-Черкес Республикэм щыIэ Адыгэ хасэм тхьэмэтакIэ иIэ хъугъэ

Чъэпыогъум и 8-м, Къэрэщай-Черкес Республикэм щылажьэрэ "Адыгэ Хасэ - Черкес Парламент" зыфиIорэм итхьэматэ Черкес Мухьамэд иIэнатIэ текIыжьыгъ. Джащ фэдэу Черкеск щыщ Адыгэ активистхэм фасебукым къыщатхы.

КIуэкIуэ Юрийрэ Кадыров Рамзанрэ Налшык щызэхуэзащ

Лэжьыгъэ IуэхукIэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щызэхуэзэри зэпсэлъащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ Шэшэн Республикэм и Iэтащхьэ Кадыров Рамзанрэ.

Адыгэ Республикэ: КъумпIыл Мурат премер-министр IэнатIэм IукIыжьыгъ

Адыгэ Республикэм ипремер-минстр КъумпIыл Мурат иIэнаIтIэ IукIыжьыгъ ежь ишIоигъокIэ,- джащ фэдэу къетхы интернет сайтэу yuga.ru.

Адыгэхэм я махуэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. и хъуэхъу

Мы гуфIэгъуэр и дамыгъэщ къылъыкъуэкIа гъэунэху­ныгъэ инхэм щхьэкIэ къэмынэу и лъэпкъым и къуэпсхэр, бзэр, щэнхабзэр, зэхэщIыкIыр зыхъумэфа адыгэ лъэпкъым къикIуа тхыдэ гъуэгуанэм. Мы зэманым адыгэхэр щIы хъурейм и щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щопсэу икIи лъэпкъ хабзэхэр хуэсакъыу зэрахъумэр,

Темрезов Рашид Къэрэщай-Черкес Республикэм илIышъхьэу хадзыгъ

Непэ, Iоныгъом и 18-м, Къэрэщай-Черкес Республикэм и парламент, республикэм илIышъхьэу Темрезов Рашид хидзыгъ. ЛIыкIо (депутат) 49 парламентым чIэсыгъэхэм зи ахэмызэу, пстэуми Темрезовым яIэхэр къыфаIэтыгъэх.

Адыгэ Республикэм и апшъэрэ мэхькэмэм Хъуадэ Аднан хьапсым къычIигъэкIыжьыгъ

Непэ, Iоныгъом и 16-м, Адыгэ Республикэм и апшъэрэ мэхькэмэм унашъо ыщтагъ, Адыгэ Iофым дэлажьэрэ Адыгэ кIалэу Хъуадэ Аднан хьапсым къычIагъэкIыжьынэу ыкIи ащ бзэджагъэ Iофэу къыпалъхьэрэм имэхькэмэ кIофэ нэс унэм къимыкIэу ысынэу. Джащ фэдэу Адыгэ Республикэм щыщ активистгорэм къытиIуагъ.

Адыгэхэм я махуэр Iуащхьэмахуэ лъапэ щагъэлъэпIэнущ (20.09.2016)

Адыгэхэм я махуэм хиубыдэу Iуащхьэмахуэ районым Iуэху пыухыкIахэр щаубзыхуащ. Тырныауз къалэм Ку­лиев Къайсын и цIэр зэрихьэу дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм щыIэ район музейм щIадзауэ щагъэлъагъуэ «Адыгэхэр: лъэпкъым и тхыдэм щыщхэр» выставкэр.

Бжьыхьэ дыщафэ-2016

Налщыч. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Лъэпкъ му­зейм шыщхьэуIум и 31-м къыщызэIуахащ «2016 гъэм и бжьыхьэ» отчёт гъэлъэгъуэныгъэмрэ музейм и фондым къыхаха «Республикэм и саугъэтхэр» выставкэмрэ.

27.10.2016 - Музикэ-Театрэ къэгъэлъэгъон (шоу) "FREEDOM (Шъхьэфитыныгъэ)"

27.10.2016 - Чъэпыогъум и 27-м, сыхьатэ 19.00-м, Адыгэ Республикэм икъэлашъхьэ Мыекъуапэ дэт къэгъэлъэгъонхэр къызыщатырэ унэу "Нальмэс" зыфиIорэм музикэ-театрэ къэгъэлъэгъон (шоу) къыщатыщт. Ар зигъэхьазырыгъэр чылагъо хасэу "Этника"-рэ студиоу "ЛIыбзыу Рекорд"-рэ.

Хъуадэ Аднан имэхькэмэ Iоныгъом и 16-м лъагъэкIотагъ

Адыгэ Iофым дэлажьэрэ Адыгэ кIалэу Хъуадэ Аднан, непэ, Iоныгъом и 6-м, сыхьатэ 14.30-м имэхькэмэ (суд) Мыекъуапэ къалэ мэхькэмэм щырагъэжьагъ. Бзэджагъэ Iофэу Аднан къыплъыхьэрэр полициехэм ахъщэ аритынэу игухэлъыгъ аIо полициехэм. Мэхькэмэр

Хъуадэ Аднан имэхькэмэ (суд) непэ Iоныгъом и 6-м щыIэщт

Адыгэ Iофым дэлажьэрэ Адыгэ кIалэу Хъуадэ Аднан, непэ, Iоныгъом и 6-м, сыхьатэ 16.30-м имэхькэмэ (суд) Мыекъуапэ къалэ мэхькэмэм щыкIощт. Джащ фэдэу Адыгэ республикэм щыщ активистгорэм къытиIуагъ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэралыгъуэр илъэс 95-рэ зэрырикъум зыхуэгъэхьэзыр

КъБР-м и къэралыгъуэр илъэс 95-рэ зэрырикъум зыхуэгъэхьэзырынымрэ ар егъэкIуэкIынымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитетым къищтащ махуэшхуэр гъэлъэпIэным хиубыдэ Iуэхухэр. Мы гуфIэгъуэм ехьэлIа Iуэху нэхъыщхьэхэр республикэм и къалащхьэм щекIуэкIынущ шыщхьэуIум и 31-мрэ фокIадэм и 1-мрэ.

Адыгэ къуаем и мафэ Адыгэ Республикэм щыхагъэунэфыкIыщт

Непэ, щышъхьэIум и 27-м, псэупIэу Дахъо иIэгъо-блэгъукIэ Гъозэрыплъэрэ Лъэ­гъо-Накъэрэ якIурэ гъогухэр зы­щызэхэкIыхэрэм Графскэ гъэхъунэм апэрэу адыгэ ­къуаем и Мафэ щызэхащэщт.

Биданыкъо Вячеславы Адыгэ кIалэу лажьэ зимыIэм мазэ 3 тырилъхьагъ

ЩышъхьэIум и 24-м, сыхьатэ 16.30-м Адыгэ Iофым дэлажьэрэ Адыгэ кIалэу Хъуадэ Аднан имэхькэмэ (суд) Мыекъуапэ къалэ мэхькэмэм щыкIощт. Мэхькэмэм ипэщагъ Биданыкъо Вячеслав.

Хэхэсым щыщ Адыгэ ныбжьыщIэхэм хэкум зыщагъэпсэху

Иджыблагъэ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и хэщIапIэм щекIуэкIащ зэIущIэ дахэ. Тыркум, Израилым, Ставрополь крайм, Осетие Ищхъэрэ-Алание республикэм и Мэздэгу районым щыщ адыгэ ныбжьыщIэхэм яIущIащ дирижёр цIэрыIуэхэу Темыркъанхэ Борисрэ Юрийрэ.

Кфар-Камэ къикIа ди лъэпкъэгъу цIыкIухэр «Адыгэ псалъэм» и хьэщIэщ

Хэкужьым зыплъыхьакIуэ къэкIуа щIалэ гупым я нэхъыжьхэр ящIыгъуу дыгъуасэ «Адыгэ псалъэ» газетым и хьэщIэщым кърагъэблэгъат. «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд хьэщIэхэр кIэщIу щыгъуазэ ищIащ газетым и тхыдэм, абы и напэкIуэцIхэр дунейм къытехьэн, ар щIэджыкIакIуэхэм гурыхь ящыхъун папщIэ

ЛIыхъурае Беслан пшъэрылъ шъхьэIэу иIэр: къыфатхырэм къеджэжьыныр ары

ЩышъхьэIум и 12-м, Мыекъуапэ мэхькэмэм Хъуадэ Аднан ихьапс чIэсын джыри мэфэ 14 ригъэхъугъ, щышъхьэIум и 26-рэ нэс. Хъуадэм и адвокатэу Абрэдж Иланд Аднан хьапсым джыри чIэсынэу зи шъхьэусыгъо зэрэщымыIэр законхэмкIэ къыгъэлъэгъуагъ ау ахэр къыдимылъытэу Мыекъуапэ мэхькэмэм ипащэ ЛIыхъурай Беслан джыри мафэ 14 Аднан хьапсым чIэсынэу фыригъэхъугъ.

Мыекъуапэ Хасэм дыригъащтэрэп Адыгэ Республикэм щымыщыр республикэм лIыкIоу фэхъуныр

ЩышъхьэIум и 11-м, Адыгэ Республикэм щылажьэрэ Мыекъуапэ "Адыгэ Хасэ - Черкес Совет"-м игъэцэкIакIо куп зэхэсыгъо иIагъ. Ар зэрищагъ хасэм итхьэматэу Цундышк Заурбый.

Адыгэ Республикэм ыныбжь илъэс 25-рэ зэрэхъурэр ыгъэкIотыгъэу хагъэунэфыкIыщт

АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет ипащэу Шъхьэлэхъо Аскэр республикэм июбилей ихэгъэунэфыкIын фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэу агъэнэфагъэхэм яплан нэIуасэ фишIыгъэх. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, республикэ министерствэхэмрэ

Налщыч дэт утыкоу "Черкесия" зыфиIорэм Адыгэ джэгухэр щырагъэкIокIых

Тхьэмафэ къэс пIомэ хъунэу, Къэбэртае-Бэлкъар Республикэ икъэлашъхьэу Налщыч дэт утыкоу "Черкесия" зыфиIорэм Адыгэ Джэгу щырагъэкIокIых.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щохьэщIэ Иорданием щыпсэу ди лъэпкъэгъухэр

Ахэр зэрыса кхъухьлъатэр Амман къилъэтыкIри мэрем кIуам Налшык и аэропортым къыщетIысэхащ. «ЗекIуэм» хэтхэм гъуэгуанэ тхылъхэр яхузэгъэпэщынымкIэ ядэIэпыкъуащ Иорданием щыIэ Адыгэ ФIыщIэ Хасэм и унафэщI Къардэн Самиррэ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэдрэ, нэгъуэщIхэри.