Иордание: Адыгэ шIушIэ хасэ гупчъэм Курдхэм ялIыкIохэр къэкIуагъэх

Мэзаем и 20-м Иорданием щыпсэурэ Курдхэм я кулътурэ гупчъэм илIыкIохэр Адыгэ шIушIэ хасэ гупчъэм...

"Уцышъохэм" экологием иIоф къаIэтыщт Мыекъопэ къэлэ хасэм хэтхэм Адыгабзэм иIоф судым нагъэсыгъ

Мэзаем и 16-м, парти "Уцышъохэм" икъотамэу Адыгэ Республикэм щылажьрэм...

КIокIо Юрийрэ Абдулатипов Рэмазанрэ зэIукIагъэх

Мэзаем и 10-м, Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм илIышъхьэу КIокIо Юрийрэ...Newsletter
Name:
E-mail:

ЛIымыщэкъо Рэмэзан Адыгэ Республикэм щыIэ Адыгэ хасэм итхьэматэу хадзыгъ

Щылэ мазэм и 28-м, Адыгэ Республикэм щылажьэрэ чылагъэо хасэу "Адыгэ Хасэ - Черкес Парламент"...

КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм илIышъхьэ IэнатIэр ыхьыгонэу агъэнэфагъ

Щылэ мазэм и 12-м, Урысие Федерацием ипрезидентэу Путин Владимирэ Адыгэ...

Адыгабзэм иIофкIэ Адыгэ Республикэм ипащэхэм зафагъэзагъ

Адыгэ Республикэм щылажьэрэ Мыекъопэ Адыгэ Хасэ зыфиIорэм Адыгэ Республикэм...

Адыгэ саем идэхагъэ Ирак хэгъэгум къыщагъэлъагъо

Щылэ мазэм и 27-м, Ирак хэгъэгум щыпсэурэ зэфэшъхьэф лъэпкъ цIыкIухэм ябзылъфыгъэхэр политикэм...

Иордание: Джанбэч Зухди Адыгэ хасэ гупчъэм итхьэматэу хадзыгъ

Щылэ мазэм и 14-м, Иордание щыIэ Адыгэ хасэ гупчъэм, щылэ мазэ и I3-м хасэм...

Германием щыIэ Адыгэ шIэныгъэ уплъэкIун институтым тхьэмэтакIэ хадзыгъ

Интернетым щыIэ чылагъо хъагъэу фасебукым къызэрэщатхыгъэмкIэ Германие...

Адыгэ хасэм изэфэс тефэу Путинрэ Трампрэ мэкъэфынкIэ зэдэгущыIагъэх

Урысые Федерацием ипрезидентэу Путин Владимирырэ Америкэ Зэгот Хэгъэгухэм ипрезидентэу Трамп...

14.11.2016 - Мазэр чIыгум нахь пэблагъэ зыхъущт мафэр

ШэкIогъум и 14-м, 2016 илъэсым, мазэр чIыгъум нахь пэблагъэ зыхъущт мафэр ары...

Бисмэнхэм я мэфэкI мафэу "Къурмэн" хагъэунэфыкIыщт

Непэ, Iоныгъом и 12-м, Бисмэнхэм я мэфэкI мафэу Къурман зыфаIорэр...

Адыгэ хэкужь -Черкессия зэгухьэныгъэм зыкъыфхуегъазэ Тыркум ис Адыгэ псоми

Мы блэкIа мазэм, Хьэгъундокъуэ (Асланкау) Яшар Дунейпсо Адыгэ хасэм хэт лIыкIуэр, Каффед-м и...

Адыгабзэр IорыIуатэм иIункIыбз - Унэрэкъо Рай

Зым зыр къыгъэнафэу адыгабзэмрэ IорыIуатэмрэ зэрэзэпхыгъэм зыми щэч...

Адыгэ чIыгум иархеологие фэгъхьыгъэу Тэу Аслан дашIыгъэ зэдэгущыIэгъур

Узыщыпсэурэ чIыгум ибаиныгъэ зэбгъашIэ пшIоигъо зыхъукIэ, къыщыкIыхэрэм...

Адыгэ илъэсыкIэ – Гъэтхапэм и 1, 10117 илъэс (21-22 март, 2016)

Адыгэхэм ижъыкIэ, илъэсым чэщымрэ мафэмрэ я кIыхьыгъэ зэфэдизэу зыхъукIэ ытIанэ мафэм хахъоу зыублэрэм щегъэжьагъэу илъэсыкIэ къихьагъэу алъытэщтыгъэ ыкIи а мафэр гъэтхапэм иапэрэ мафэу...

Мэлылъфэгъум и 25-м Адыгэ Ныпым и Мафэ Адыгэхэм ХагъэунэфыкIыщт

2010 илъэсым къыщегъэжьагъэу Адыгэ ныпым и мафэ мэлылъфэгъум и 25-р мэфэкI мафэу Адыгэхэм хагъэунэфыкIы. Адыгэ республикэм мы мафэр официалнэу хегъэунэфыкIы. Къэбртае-Бэлкъар республикэм,...

"Хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэр" 2016-м нэбгри 7-м бизнес цIыкIу къызэIуахынэу адэIэпыIагъ

Дунае хасэу "Хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэм" исайт зэритымкIэ, 2016-рэ илъэсым, ихэку къэзыгъэзэжьыгъэ нэбгри 7-м бизнес цIыкIу къызэIуахынэу чIыфэхэр аритыгъэх. А чIыфхэм процент хамыгъэхъоу,...

Хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэм илIыкIохэр Истамбул щыIэ Баларбащ хасэм щыIагъэх

Чъэпыогъум и 7-м, дунае хасэу «Хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэм» (CRO) Истамбул щыIэ хасэу Баларбащ зыфиIорэм иунэ зэхахьэ щригъэкIокIыгъ. Дунае хасэм игъэцэкIакIо куп хэтхэу Муса Гулнарырэ Хьахъу...

Адыгэ Республикэм нахьыбэу къыхалъхьаным зэфэшъхьэф къулыкъухэм Iоф зэрашIэрэм Премьер-министрэ ыгъэразэрэп

УФ-м ишъолъырхэм инвестициехэр къазэрэхалъхьэрэр къэзыушыхьатырэ лъэпкъ рейтингым хэхьэрэ лъэныкъо анахьышIухэр Адыгеим къыщыдэлъытэгъэнхэм фэгъэзэгъэ штабым изэхэсыгъоу бэмышIэу щыIагъэм Адыгэ...

Сирием къэкIырэ хэтэркIхэмрэ пхъэшъхьэ-мышъхьэмрэ АдыгеимкIэ Урысыем къихьащтых

Адыгэ Республикэм ит хъызмэтшIэпIэ инэу «Адыг-Юрак» зыфиIорэм (зиер Пэнэшъу Аслъан) хэтэркIхэмрэ пхъэшъхьэ-мышъхьэмрэ Сирием къырищхэзэ ышIыщт. Ар зэзэгъыныгъэхэу Урысыемрэ Сириемрэ лъэныкъо...

2016-м панкратион бэнэнымкIэ Жыу Темур анахь гъэсакIо дэгъоу алъытагъ

Панкратион бэнэным ифедерацие итхьэматэ, 2016 илъэсым, Урысие Федерацием мы спортымкIэ гъэсакIо 5...

Дунае зэнэкъокъум Бабыгу Олег апэрэ чIыпIэр къихьыгъ

Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм щыщ Адыгэ кIалэу Бабыгу Олег, Болгарие хэгъэгум икъэлашъхьэу Софие...

Адыгэ хэкум иэкологие хэт лъыплъэрэр?

Адыгэ хэкум иэкологие лъэныкъо уинаIэ зытебгъэтын фаехэм ащыщ, сыда пIомэ, ар байдэдэу щыт. ШIэныгъэ-лэжьхэм къызэраIорэмкIэ Адыгэ чIыгум уц зэфэшъхьэфэу къыщхъухэрэр дунаимкIэ анахь байдэд. Ащ мин...

ЦIыф фитыныгъэхэм адэлажьэрэ комисиер Адыгеим щыIагъ

ЦIыф фитыныгъэхэм адэлажьэрэ урысые комиссым идэкI зэхэсыгъоу щыIагъэр Адыгеим мы мафэхэм щекIокIыгъ. Комиссым ипащэу Федотов Михаил къекIолIэгъэ экологхэм, бэдауш IофшIакIохэм, нэмыкIэу...